Natur

Her kan du læse om Herning Kommunes skove, heder, moser, søer og ådale med videre.

I Herning Kommune vil vi gerne værne om naturen, så både vi og vores børn samt børnebørn kan have glæde af klokkelyng, guldsmede, laks i åerne og harer på engen.

Kommunen ønsker en natur og landskaber med en stor biologisk mangfoldighed. Derfor bliver der arbejdet målrettet både for at bevare de naturværdier. Også for at genskabe og genoprette de landskabstyper, der er blevet påvirket af samfundsudviklingen. Det kan være ved f.eks. tørvegravning, hedeopdyrkning, dræning og afvanding.

Midlet til at nå målet er bl.a. en aktiv naturpolitik og et stærkt engagement i forskellige grønne partnerskaber.

Beskyttede naturtyper

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at du ikke må ændre på tilstanden af dem, medmindre du har indhentet en dispensation fra kommunen først. 

Du kan læse mere om beskyttet natur på Naturstyrelsens hjemmeside. På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke arealer der er registreret som beskyttet natur. Denne registrering er vejledende.

 

Skråning med træer