Vores natur

Læs om naturen og skovene. Og om, hvordan du kan være med til at beskytte dem.

I Herning Kommune vil vi gerne værne om naturen, så vi også i fremtiden kan have glæde af klokkelyng, guldsmede, laks i åerne og harer på engen.

Kommunen ønsker en natur med en stor biologisk mangfoldighed. Derfor bliver der arbejdet målrettet på at bevare de naturværdier der findes i kommunen i dag. Vi har en pulje, du kan søge, hvis du ønsker at forbedre naturens vilkår der hvor du bor.

Midlet til at nå målet er en aktiv naturpolitik , med 10 fokuserede mål.

 Her kan du læse Herning Kommunes naturpolitik.

Beskyttede naturtyper

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at du ikke må ændre på tilstanden af dem, medmindre du har indhentet en dispensation fra kommunen først. 

Det drejer sig blandt andet om:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, ferske enge og overdrev er beskyttet, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2, eller hvis de har stor betydning for beskyttelsen af dyre- og plantelivet.

Du kan læse mere om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside. På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke arealer der er registreret som beskyttet natur. Denne registrering er vejledende.

 

 

Skråning med træer