Skov Olesens Plantage

Skov Olesens Plantage udgør i dag 55 ha, heraf er 33 ha bevokset med skov. Plantagen blev for størstedelens vedkommende anlagt på heden i begyndelsen af 1950’erne.

De første tilplantninger skete dog i 1930'erne, hvor der indtil da kun var nogle få rækker læhegn over heden.
Skovdriften i plantagen har hidtil været baseret på især contortafyr, lærk, rødgran og sitkagran, men i den nuværende og fremtidige skovudvikling vil løvtræerne, og andre nåletræer, få en større andel.

Omlægningen af skovdriften sigter mod, at der er træer af forskellige aldre i bevoksningerne. Herved bliver skoven mere varieret på grund af træarternes forskel i modenhed. Omlægningen vil påvirke skovens stabilitet positivt, så der i løbet af 50-100 år vil være et mere beskyttet klima, en bedre jordbund og de blandede bevoksninger forventes bedre at kunne modstå storm. Alt i alt bidrager dette til et bedre skovmiljø, ligesom det er med til at skabe flere levesteder for svampe, insekter, fugle mv.

Arealerne til plantagen blev skænket til den daværende Gjellerup Sognekommune, af landmand Mads Skov Olesen og hustruen Anna i 1946. Ved kommunesammenlægningen i 1970 overgik plantagen til Herning Kommune.

Plantagen administreres af en bestyrelse med udgangspunkt i de retningslinier, som Skov Olesens gavebrev har udstukket. Efter Mads Skov Olesen's død i 1961, indtrådte først hans søn Sigurd Skov Olesen og siden hen sønnesønnen Svend Skov Olesen i bestyrelsen.

Mads Skov Olesen var en stor naturelsker, med stor interesse for skoven og vildtet. Arbejdet med skoven resulterede i, at han i 1959 fik både Det Danske Hedeselskabs og De Samvirkende Plantningsforeningers sølvbægere. At vildtet ikke blev glemt, viser følgende:

"Bestyrelsen for Skov Olesens Plantage skal drage Omsorg for, at der på Arealet søges opretholdt en god Vildtbestand, og der må kun foretages nænsom Beskydning, ligesom der bør foretages total Fredning af sjældnere Vildtarter, saasom Urfugle m.m."

Ved at skænke arealerne til kommunen er borgerne blevet sikret mulighed for at komme ud og opleve den varierede natur i plantagen.


Skoven er offentligtejet, og adgangen på arealet er underlagt Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Da skoven er etableret med henblik på at være et fristed for vildtet og publikum, skal nedenstående respekteres:

  • Plantagen er åben for færdsel til fods og på cykel hele døgnet. Dog er cykling kun tilladt på veje og stier.
  • Overnatning kun efter aftale med Herning Kommune.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Ridning må kun foregå på veje og stier nord for Langelundvej. Ridning, der udgår fra rideskoler og lign., kræver tilladelse.
  • Anvendelse af åben ild er ikke tilladt på arealerne.
  • Færdsel og ophold skal ske under hensyntagen til vildtet.

"Dekorativt foto"

Mindesten i Skov Olesens Plantage.