Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Naturindsatsen

Vi har mange naturperler i Herning Kommune. Gennem vores naturpolitik arbejder vi på at passe på og forbedre naturen til glæde for alle kommunens borgere samt turister, der besøger kommunen, og til gavn for dyr og planter.

Sprængstof for biodiversitet - Skov Olesens Plantage

I foråret 2017 blev der sprængt trækroner af 10 træer i Skov Olesens Plantage. Formålet var at skabe mere lys til et lille vandhul, hvor larverne af den sjældne guldsmed, grøn mosaikguldsmed, lever. Mere lys giver varmere vand, og det er netop varmen, larverne kan lide. Resultatet blev præcist som ønsket: Vandhullet får lys, samtidig med at træstammerne står tilbage, klar til at biller, fugle og andre, der benytter henfaldne træer, kan overtage pladsen.

Gødstrup

2017 blev året hvor etableringen af en sti omkring Gødstrup sø gik i gang. Stien er 3½ km lang, og går gennem smukke engarealer og krat omkring søen. På de fugtigste steder er der lagt spang, (udlagte stammer eller brædder, der fungerer som bro), ligesom der er lavet en handicapegnet bro ud gennem rørskoven til fugleskjulet i søens sydende. Går de besøgende herud, vil de kunne opleve søens fugleliv i ly og læ for vejret. Det hele indvies officielt i foråret 2018. Der er lavet skilte ved Gødstrup Sø, der både fortæller den spændende historie om fuglelivet og om en sø, der er på vej til at blive renere end den tidligere har været. Skiltene er opsat både på ruten rundt om søen og i det nyopførte fugleskjul.

Afgræsning af engene i Gindeskov Krat

I det fredede Gindeskov Krat, syd for Haderup blev et nyt område taget i brug til græsning i 2017. I alt 8,5 ha blev græsset af med kvæg. Ca. en tredjedel af arealet havde ikke været græsset af tidligere, og var helt tilgroet i bl.a. pil. Afgræsningens påvirkning er meget tydelig på dette areal. Fra at være et tæt, ufremkommeligt buskads, er arealet nu helt anderledes åbent med spredt beplantning. Afgræsningen er med til at bevare det åbne landskab, give plads til diversitet af planter og dyr og giver en høj landskabsværdi.

Overordnet status 2017

Ud af de ti udviklingsmål i Herning Kommunes naturpolitik er otte mål fuldt opfyldt i 2017. Nemlig målene om vandløb og søer, ådale enge og moser, skove, heder og overdrev, agerlandet, bynær natur, friluftsliv og formidling. Målene om kulturarv og biodiversitet (mangfoldighed af dyr og planter) er delvis opfyldt. Arbejdet for at bevare og øge biodiversiteten kræver en langvarig indsats og samarbejde med lodsejere. Mange dyr og planter er desuden påvirket af faktorer som klimaforandringer og samfundsmæssige forandringer. Derfor er indsatsen for at skabe levesteder for de truede dyr og planter fortsat vigtig.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

Der er mange fortløbende plejeindsatser og indsatser for biodiversiteten på kommunens naturarealer. Nedenfor er enkelte eksempler og nye tiltag nævnt:

  • Arbejde med naturkvalitetsplan for Herning Kommune, som skal være med til at fremme arbejdet med at sikre biodiversiteten.
  • Forbedring af eksisterende stier.Særligt fokus på Knudmosen, der mange steder har høj grundvandstand.
  • Friluftskortet færdiggøres både i en fysisk og en digital version, og som en app i samarbejde med VisitHerning.
  • Projektet Naturen som social løftestang fortsætter. Her deltager socialt udsatte i naturpleje til glæde for egen sundhed og for dyr og planter.