Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Transport

Biltransport giver frihed og fleksibilitet, men det giver også en stor CO2-udledning og partikelforurening. For en kommune er det svært at styre udviklingen, men vi kan gøre en hel del for at planlægge, så trafikken afvikles effektivt, og vi kan inspirere borgerne til at cykle og tage offentligt transport. Vi kan også arbejde på at nedbringe CO2 fra kommunal kørsel.

Flere kørte kilometer, men mindre udledning af partikler

I Herning Kommune blev der kørt i alt ca. 1.358 mio. km i 2017. Det er en stigning på 4,6 % i forhold til 2016. Gennemsnittet fra 2010 - 2017 er 4 % stigning om året. Der kører flere personbiler på vejene, men færre lastbiler. Det skyldes sandsynligvis, at der er kommet flere modulvogntog, som effektiviserer godstransporten. Men bilerne kører også længere på literen nu end tidligere.

Det betyder, at selv om den samlede udledning af CO2, og svovldioxid (SO2), er steget, så er udledningen faldet pr. kørt kilometer. På grund af EU-lovgivning om partikelfiltre og bedre forbrænding er udledning af partikler, de såkaldte NOxer, og den giftige luftart CO, faldet væsentligt.

Tabellen nedenfor viser netop denne tendens. Hvor CO2 og SO2 er steget 2,9 % fra 2016 - 2017, er udledning af partikler og CO faldet væsentligt (8,9 % og 5,5 %). Af tabellen kan man se, at det særligt er pga. færre
lastbiler på vejene, at partikel- og CO-udledning falder.  

Lastbiler og busser
  CO2 Partikler (+NOx) CO SO2
Udledning i ton 2017 57.545 264,8 39 0,36
Procentvis forskel 2016-2017 -3,2 % -15,3 % -16,7 % -2,9 %

 

Vejtrafik samlet
  CO2 Partikler (+NOx) CO SO2
Udledning i ton 2017 226.657 559,57 480 1,43
Procentvis forskel 2016-2017 +2,9 % -8,9 % -5,5 % +2,9 %

Borgerne med på banen 

Hvis borgerne skal have lyst til at hoppe på cyklen i stedet for at tage bilen, skal de også inddrages og inspireres. Det gør vi i Herning Cykler-projektet.

I 2017 har borgerne været med på banen på flere områder:

  • Lokale borgerforeninger inddraget i planlægning af cykelstier.
  • Via "Giv et praj" - indmeldingssystem på herning.dk og som app kan borgerne indmelde f.eks. huller i veje og stier.
  • Fokus på cykelture i fritiden. På herningcykler.dk ligger ca. 10 turforslag til cykelture rundt i kommunen.
  • Cykelprojektet "Cykl dig sund" henvendte sig til voksne, som var potentielle nye cyklister. Borgere som måske i fremtiden vil cykle til arbejde, studie og i fritiden.

CO2-udledningen fra kommunal transport

CO2-udledningen fra kommunal kørsel har i mange år været stigende. Det ser nu ud til, at den falder, også selv om vi kører flere kilometer. Der er i de senere år købt mere brændstoføkonomiske biler - bl.a. hybridbiler, og hjemmeplejen har desuden arbejdet med transportoptimering, og der er mindre kørsel i private biler.

Overordnet status 2017

Samlet set er antal kørte kilometer steget. Der kører flere personbiler, men færre lastbiler på vejene i 2017 end i 2016. Partikeludledningen er faldende. CO2 udledningen fra transporten er stadig stor (godt 1/3 af kommunens samlede CO2-udledning), men faldende pr. km. CO2-udledning fra bustransporten falder pga. mere optimal kørsel, og der er brugt mindre diesel pr. km. Kommunens cykelindsats "Herning Cykler" er fortsat godt i gang, og det ser ud til at CO2-udledningen fra kommunal transport er faldende.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Arbejde med cykelstiprojekter i Herning Kommune - f.eks. på Mørupvej og Studsgårdvej samt nyt asfalt på andre cykelstier.
  • Færdiggørelse af cykelparkering på samkørselspladserne rundt om Herning.
  • Fortsat arbejde med optimering af kommunal transport.
  • Undersøgelse af muligheder for brintbusser i forbindelse med det kommende bybusudbud.