Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Vand

I Herning Kommune har vi mange vigtige drikkevandsområder. Vi skal sikre, at der også er godt og rent drikkevand til kommende generationer. Men vand er andet end grundvand. Det er også regnvand. Det får vi mere af i fremtiden, fordi klimaet ændrer sig, og det kan give forskellige udfordringer. Derfor er det vigtigt at tænke klimatilpasning ind i planlægningen og finde
gode løsninger.

Beskyttelse af grundvandet

Når der dannes nyt grundvand, er det vigtigt at beskytte det, så vi kan bevare en rigelig og ren drikkevandsressource i fremtiden. Herning Kommune har i 2017 fået godkendt en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet/drikkevandet i Herning Kommune, Nordvest. Planen beskriver de indsatser, der er nødvendige for at sikre, at drikkevandet fra vandværkerne i området fortsat er godt. 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er arealer, der ligger lige omkring drikkevandsboringer. De er sikret lovgivningsmæssigt. Man må derfor ikke bygge eller anvende sprøjtemidler med videre indenfor disse områder. Det har betydet, at Herning Kommune i 2017 har ændret planerne for byudvikling i områder nær ved kildepladser til fordel for beskyttelsen af grundvandet og drikkevandsressourcen.

Klimatilpasning - styr på vandet

2017 blev meget vådt, og den megen nedbør gav problemer både på landet og i byen. Det er disse og andre udfordringer, som vi vil sætte fokus på i den kommende klimatilpasningstrategi, som byrådet skal vedtage i 2018.

Det er helt nødvendigt med sådan en strategi, for klimaforandringerne er kommet for at blive. Det vil regne oftere og kraftigere, eventuelt med skybrud, og grundvandet vil stige. Herning Kommune arbejder allerede på at komme disse udfordringer i forkøbet. Klimatilpasning bliver tænkt ind i eksisterende bydele, i udvikling af byen og i natur- og landområder. Det sker nu gennem kommunens spildevandsplan og øvrig planlægning, og i den kommende klimatilpasningsstrategi.

Arbejdet med klimatilpasning er også med til at sikre rent drikkevand. Når grundvandet stiger, kan det nemlig komme i kontakt med jordforureninger, og derved forurene drikkevandet.

LAR - Lokal Afledning af Regnvand

Med LAR har vi både mulighed for at reducere risikoen for oversvømmelser og skabe rekreative områder og plads til naturen. Lillelund Engpark - med en klimasø - er et godt eksempel på dette.

I 2017 har vi haft et innovativt tværfagligt LAR-projekt, som viser, hvordan f.eks. grønne tage og regnvandsbede kan være med til holde en del af regnvandet på egen grund. Der er i 2017 lavet planlægning for LAR-løsninger i et kommende boligområde syd for Gl Skarrildvej i Arnborg og for et boligområde ved Engholm Søvej.

Overordnet status 2017

Ud over grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning ser vi også på ledningstabet i vandsystemet, Ledningstabet var steget i 2016, men er faldet igen efter reparation af rørskader. Vi er nu igen tæt på målet om
max 5 % ledningstab. Kommunen følger nøje med via indberetninger fra vandværkerne så skader hurtigt kan udbedres. Arbejdet med klimatilpasning og den nye strategi for området skrider fremad gennem det
tværfaglige kommunale samarbejde. 

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Der arbejdes på en ny og brugervenlig hjemmeside og en pjece til nye grundejere, med inspiration og svar på spørgsmål om Lokal afledning af regnvand (LAR).
  • Indvielse af klimasø i Lillelund Engpark.
  • Vedtagelse af ny klimatilpasningsstrategi.
  • Udarbejdelse af hydrologisk model for Sunds, der kan gøre os klogere på stigende grundvand - et EU Top Soil projekt. Modellen kan beregne vandets strømningsveje på jordoverfladen og bruges til at udpege områder, som er i fare for oversvømmelse ved skybrud.
  • Skovplantning på arealer ved drikkevandsboringen i Sunds.
  • Grundvandsindsatsplan for den sydlige del af Herning Kommune.