Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Drift og service

DRIFT og Service er en selvstændig enhed i Herning Kommune. DRIFT og Servicer tager sig af driften af veje, grønne områder og vintertjeneste. Afdelingen arbejder struktureret med miljøledelse. Det sker via ISO 14.001 miljøcertificering. Det betyder, at der holdes nøje øje med miljøbelastningen i forbindelse med de opgaver, der udføres, og hele tiden forsøger man at forbedre sig. 

Miljøledelse og grønne mål

DRIFT og Service arbejder gennem deres miljøledelse efter nogle generelle mål, nemlig: 

  • sortere og håndtere affald
  • spare på energi og ikke-fornybare ressourcer
  • undgå påvirkning af naturforhold
  • udvikle medarbejdernes viden på miljøområdet

Desuden arbejdes der efter kommunens grønne mål om bl.a. at nedbringe CO2-udledningen og udfasning af sprøjtemidler.

Sådan undgår DRIFT og Service at bruge sprøjtemidler

DRIFT og Service har i mange år arbejdet efter målet om at udfase brug af sprøjtemidler, og er blevet rigtig gode til at forebygge og behandle ukrudt uden gift. Det sker bl.a. ved hjælp af jorddække, som flis eller kakaoskaller, og at holde jorden i bedene dækket med bunddække-planter.

Ved anlæg er man omhyggelige med at bruge jord uden ukrudtsfrø, og i det daglige bruges der ukrudtsbrænding og manuel bekæmpelse af ukrudt.

CO2-udledning og energiforbrug

Den samlede CO2-udledningen fra aktiviteter i DRIFT og Service er faldet med 1,9 % i forhold til 2016 svarende til en mindre udledning på 23 ton CO2. Det er særlig diesel- og benzinforbruget, der samlet set er faldende.
Det sker, fordi der løbende udskiftes til mere brændstofeffektive køretøjer, og fordi medarbejderne bliver bedre til at køre miljøkørsel.

CO2-udledningen fra diesel- og benzinforbruget udgør ca. 80 % af den samlede udledning fra DRIFT og Service. Det samlede fjernvarmeforbrug er faldet fra 219.848 kWh i 2016 til 210.055 kWh i 2017. Dette er positivt og
skyldes bl.a., at flere bygninger er blevet energirenoveret. 

Indsamling af affald i byen

Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald. De måler, på hvor rent der er i en række byer af nogenlunde af samme størrelse. Hold Danmark Rent
har målt på renholdelsen i både 2016 og 2017 i og omkring Herning by.
Herning Kommune er blevet nr. 1 af den gruppe byer, vi sammenlignes med - både i 2016 og 2017. I 2017 er der også interviewet 111 personer, hvoraf 93 % syntes, at Herning by generelt er tilfredsstillende renholdt. 90 % af de adspurgte syntes, at et rent nærmiljø betyder rigtig meget.

Grunden til at vi ligger på førstepladsen er både fordi borgerne er gode til ikke at smide skrald, men også fordi der er tilpas mange skraldespande de rigtige steder, en god håndtering og renholdelse fra DRIFT og Service samt et godt samarbejde med Herning Cityforening.

Overordnet status 2017

Det er positivt at CO2-udledningen og det samlede brændstofforbrug falder. Der er sket en forskydning i maskinparken fra færre dieselkøretøjer til flere benzinkøretøjer, hvilket også betyder mindre partikeludledning.

Også forbruget af varme og vand er faldet, mens forbruget af gas til ukrudtsbrænding er steget en smule. De fleste forbrugstal er afhængige af vejrforhold hvad enten det gælder vintersaltning, vandforbrug til pleje af grønne områder eller varmeforbrug i en kold eller varm vinter. Dog viser en faldende tendens over årene at forbruget effektiviseres.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Nedbringelse af CO2 pr kørt km via: Bedre ruteplanlægning, miljøkørsel, analyse af kørselsmønstrene, information til chauffører om udvikling i diselforbrug mm.
  • Indkøb af udstyr som skaber miljøforbedring i forhold til det udstyr som erstattes.
  • Revision af affaldsplan og ajourføring af Miljø- og Arbejdsmiljømappen.