Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Risikokortet

I alle byområder er det relevant at regne på, hvor der kan ske oversvømmelser på grund af overbelastning af kloaksystemet efter regn.

Data og beregninger for oversvømmelse som følge af regnvands-overbelastede kloaksystemer er udført for samtlige kloakoplande i Herning Kommune.

Der er foretaget dynamiske modelberegninger med nedbørshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperioder. Regn intensiteten er fremskrevet, så den gælder for regn i år 2100.

Risikokortet er fremstillet ved at kombinere et kort der viser områder, hvor der statistisk set kan forekomme skadestruende oversvømmelse. (oversvømmelseskortet). Kortet viser en "stiliseret" geografisk fordeling af værdier, som kan tage skade ved oversvømmelse (værdikortet).

Risiko er således sandsynlighed gange værditab udtrykt i kroner. Risikoen anvendes relativt og angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav.

På kortet har vi lavet en opdeling i kloakoplande efter risikovurderingen rød (høj), gul (middel) og lav (grøn).

Oversvømmelseskort

  • Kortlægning af vandløb og kloak med angivelse af sandsynligheden for de oversvømmelser. Relevante i det pågældende område.
  • Målinger.
  • Faktuelle beretninger.

Værdikort

  • Kortlægning af omkostningerne til skader ved oversvømmelser i kommunen.
  • Her anvendes for eksempel ejendomsværdier og værdier af samfundsmæssigt og kulturel værdi. Forsyningsvirksomhed, børnehaver, plejehjem.

Risikokort

  • Værdikort og oversvømmelseskort kombineres til et risikokort.
  • Anvendes som grundlag for prioritering af klimatilpasnings aktiviteter.