Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Fra klimatilpasningsplan til handlingsplan

Oversvømmelsesperspektivet vil fremadrettet blive taget i betragtning i kommunens planlægning.

Nye løsninger som kombinerer mangeartede funktioner i byrummet og den kommunale drift med klimatilpasning vil blive taget i betragtning. Dette skal ske allerede på projektets screeningsniveau. Det vil som udgangspunkt ske ud fra blandt andet risikokortene.

Der vil være behov for at risikokortene forbedres. Især vil der være behov for at opgradere detaljeringsgraden i forhold til vand på veje og i forhold til bevaringsværdige værdier.

Problemstillinger med oversvømmelse i det åbne land vil blive taget op der hvor der eventuelt vil være årsagssammenhænge til kommunale servicemål for kloakker og veje m.m.

Risikokortet viser de 17 områder, hvor der er skal ske en nærmere vurdering af behovet for tiltag. Alle tiltag prioriteres i en Handlingsplan i samarbejde med Herning Vand A/S.

I nogle byområder ligger der kun én spildevandsledning under vejen. Her løber både regnvand og spildevand sammen i. Der er derfor lavet en plan for fornyelse af kloakken i disse områder, så regnvandet løber tilbage til naturen. Kun spildevandet føres til renseanlægget.

Regnvand og indsivende grundvand udgør i dag ca. halvdelen af det vand, der pumpes til vores renseanlæg.