Vores natur

På denne side kan du blandt andet søge om at lave et vandhul eller en sø. Du kan også søge om tilskud til naturpleje mm.

Kommunen ønsker en natur med en stor biologisk mangfoldighed. Derfor bliver der arbejdet målrettet på at bevare de naturværdier der findes i kommunen i dag. Vi har en pulje, du kan søge, hvis du ønsker at forbedre naturens vilkår der hvor du bor.

Læs her, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Midlet til at nå målet er en aktiv naturpolitik med 10 fokuserede mål.

Her kan du læse Herning Kommunes naturpolitik.

Beskyttede naturtyper

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at du ikke må ændre på tilstanden af dem, medmindre du har indhentet en dispensation fra kommunen først. 

Det drejer sig blandt andet om:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, ferske enge og overdrev er beskyttet, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2, eller hvis de har stor betydning for beskyttelsen af dyre- og plantelivet.

Du kan læse mere om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside.

På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke arealer der er registreret som beskyttet natur. 

Registreringen er vejledende.

Skråning med træer