Søg tilskud til et naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Hvis vi ikke gør noget for vores særligt værdifulde natur eller særligt sårbare arter af planter og dyr, risikerer vi, at for eksempel enge, heder og ådale gror til i pil og krat.

Derfor vil vi gerne støtte lodsejerne i arbejdet med naturpleje og naturgenopretning, så vi i fællesskab kan bevare og udvikle naturen.

Støtte til naturgenopretning og naturpleje

Kommunen har en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper kan søge om støtte til gennemførelse af naturgenopretning og naturpleje. Tilskuddet dækker op til 50% af projektets samlede omkostninger.

I afgræsningsprojekter kan man få 100% tilskud til hegnsmaterialer, hvis ansøger selv sætter hegnet op.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål samt et kort, der viser projektområdet. Vedlæg fotos af området sammen med en oversigt over de forventede udgifter. Det skal fremgå, hvor stor en andel der søges støttet af kommunen.

Søger man tilskud til hegn, binder man sig for afgræsning i minimum 5 år bagefter. Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at formidle en kontakt til en dyreholder.

Hvis ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal der indhentes accept og underskrifter fra samtlige lodsejere, der er berørte af projektet.

Projektet skal være afsluttet og regningen indsendt inden 31. december i det år, tilskuddet er bevilget, med mindre andet er anført i godkendelsen.

Tilskudsmidlerne uddeles efter "først til mølle"-princippet. Projekterne skal opfylde betingelserne for tilskud.


Projekter der kan søges tilskud til:

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af heder.
 • Rydning på lysåbne naturarealer med særlige naturværdier (eng, mose, overdrev, hede mv.). 
 • Hegning af naturarealer med 5-10 årig græsningsaftale. 
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, japansk pileurt m.fl. 
 • Sikring af levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune.
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller, dog udelukkende i værdifulde naturområder, hvor løgfrø og stor vandsalamander findes.

Projekter der ikke kan opnå tilskud: 

 • Arealer hvor ejeren i forvejen har rydningspligt. Information om rydningspligtige arealer findes på www.naturerhverv.dk 
 • Nyetablering af vandhuller (medmindre det tilgodeser løgfrø og stor vandsalamander), søer samt put & take søer. 
 • Plantninger; læhegn og skovrejsning. 
 • Projekter hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, dog undtaget til bekæmpelse af en række invasive arter, jævnfør Herning Kommunes retningslinjer for bekæmpelse af invasive arter. 
 • Projekter hvortil der efter anden lovgivning eller ordning ydes tilskud.
 • Friluftsprojekter og publikumsfaciliteter

Du søger om tilskud ved at udfylde en online formular.

Søg om tilskud til et naturplejeprojekt online.

Yderligere oplysninger, råd og vejledning kan fås ved at kontakte naturplejeteamet, tlf. 9628 8056, e-mail: ParkogNatur@herning.dk.

Øvrige tilskudsordninger

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til naturprojekter.

Du kan se nogle af mulighederne her;

 • Ved Friluftsrådet kan der søges om tilskud til friluftsprojekter fra Tips- og Lottomidlerne. Information og ansøgningsskema kan findes på www.friluftsraadet.dk.

Ved www.naturstyrelsen.dk kan der bl.a. søges tilskud til:

 • Nygravning af søer og vandhuller. 
 • Plantninger for vildtet.

Hent en printvenlig folder om tilskud til naturpleje.

Digital tilgængelighed

PDF-filen er en grafisk fremstilling af kommunens folder om tilskud til naturpleje. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format her på siden.


Dekorativ

Kontaktinfo

Thomas Brandt Ebbesen
Fagkoordinator NGO
Tlf.: 24458003
Mobil: 24458003
Send e-mail til ngote@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.