Disse projekter kan der søges tilskud til

Projekter der kan søges tilskud til:

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af heder.
 • Rydning på lysåbne naturarealer med særlige naturværdier (eng, mose, overdrev, hede mv.). 
 • Hegning af naturarealer med 5-10 årig græsningsaftale. 
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, japansk pileurt m.fl. 
 • Sikring af levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune.
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller, dog udelukkende i værdifulde naturområder, hvor løgfrø og stor vandsalamander findes.

Projekter der ikke kan opnå tilskud: 

 • Arealer hvor ejeren i forvejen har rydningspligt. Information om rydningspligtige arealer findes på www.naturerhverv.dk 
 • Nyetablering af vandhuller (medmindre det tilgodeser løgfrø og stor vandsalamander), søer samt put & take søer. 
 • Plantninger; læhegn og skovrejsning. 
 • Projekter hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, dog undtaget til bekæmpelse af en række invasive arter, jævnfør Herning Kommunes retningslinjer for bekæmpelse af invasive arter. 
 • Projekter hvortil der efter anden lovgivning eller ordning ydes tilskud.
 • Friluftsprojekter og publikumsfaciliteter