Søg tilskud til et naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Disse projekter kan der søges tilskud til

Projekter der kan søges tilskud til:

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af heder.
 • Rydning på lysåbne naturarealer med særlige naturværdier (eng, mose, overdrev, hede mv.). 
 • Hegning af naturarealer med 5-10 årig græsningsaftale. 
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, japansk pileurt m.fl. 
 • Sikring af levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune.
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller, dog udelukkende i værdifulde naturområder, hvor løgfrø og stor vandsalamander findes.

Projekter der ikke kan opnå tilskud: 

 • Arealer hvor ejeren i forvejen har rydningspligt. Information om rydningspligtige arealer findes på www.naturerhverv.dk 
 • Nyetablering af vandhuller (medmindre det tilgodeser løgfrø og stor vandsalamander), søer samt put & take søer. 
 • Plantninger; læhegn og skovrejsning. 
 • Projekter hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, dog undtaget til bekæmpelse af en række invasive arter, jævnfør Herning Kommunes retningslinjer for bekæmpelse af invasive arter. 
 • Projekter hvortil der efter anden lovgivning eller ordning ydes tilskud.
 • Friluftsprojekter og publikumsfaciliteter