Søg tilskud til et naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Det forventer vi af ansøgeren

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet og dets formål samt et kort, der viser projektområdet. Vedlæg fotos af området sammen med en oversigt over de forventede udgifter. Det skal fremgå, hvor stor en andel der søges støttet af kommunen.

Søger man tilskud til hegn, binder man sig for afgræsning i minimum 5 år bagefter. Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at formidle en kontakt til en dyreholder.

Hvis ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal der indhentes accept og underskrifter fra samtlige lodsejere, der er berørte af projektet.

Projektet skal være afsluttet og regningen indsendt inden 31. december i det år, tilskuddet er bevilget, med mindre andet er anført i godkendelsen.

Tilskudsmidlerne uddeles efter "først til mølle"-princippet. Projekterne skal opfylde betingelserne for tilskud.

Disse projekter kan der søges tilskud til

Projekter der kan søges tilskud til:

 • Rydning af træopvækst og anden pleje af heder.
 • Rydning på lysåbne naturarealer med særlige naturværdier (eng, mose, overdrev, hede mv.). 
 • Hegning af naturarealer med 5-10 årig græsningsaftale. 
 • Bekæmpelse af invasive arter: Glansbladet hæg, japansk pileurt m.fl. 
 • Sikring af levesteder for ansvarsarterne i Herning Kommune.
 • Oprensning af tilgroede søer/vandhuller, dog udelukkende i værdifulde naturområder, hvor løgfrø og stor vandsalamander findes.

Projekter der ikke kan opnå tilskud: 

 • Arealer hvor ejeren i forvejen har rydningspligt. Information om rydningspligtige arealer findes på www.naturerhverv.dk 
 • Nyetablering af vandhuller (medmindre det tilgodeser løgfrø og stor vandsalamander), søer samt put & take søer. 
 • Plantninger; læhegn og skovrejsning. 
 • Projekter hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, dog undtaget til bekæmpelse af en række invasive arter, jævnfør Herning Kommunes retningslinjer for bekæmpelse af invasive arter. 
 • Projekter hvortil der efter anden lovgivning eller ordning ydes tilskud.
 • Friluftsprojekter og publikumsfaciliteter

Sådan søger du tilskud

Du søger om tilskud ved at udfylde en online formular.

Søg om tilskud til et naturplejeprojekt online.

Yderligere oplysninger, råd og vejledning kan fås ved at kontakte naturplejeteamet, tlf. 9628 8042, mail: teknik@herning.dk eller på www.herning.dk

Øvrige tilskudsordninger

Der findes flere muligheder for at søge tilskud til naturprojekter.

Du kan se nogle af mulighederne her;

 • Ved Friluftsrådet kan der søges om tilskud til friluftsprojekter fra Tips- og Lottomidlerne. Information og ansøgningsskema kan findes på www.friluftsraadet.dk.

Ved www.naturstyrelsen.dk kan der bl.a. søges tilskud til:

 • Nygravning af søer og vandhuller. 
 • Plantninger for vildtet.