Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art, som skal bekæmpes.

Hvilke fiskeregler gælder for signalkrebs

Signalkrebs står opført på EU's liste over arter, der er særligt problematiske for naturen.

Det er derfor forbudt at opdrætte, at udsætte og at holde signalkrebs, også i havedamme, småsøer mm. Det er heller ikke tilladt at handle med signalkrebs.

Tejne og ruser

Der kræves en dispensation fra Fiskeristyrelsen, hvis man vil fiske med krebsetejne eller krebseruse i vandløb. 

Dog må man fiske uden dispensation i perioden fra 1. august til og med 15. oktober, så længe ruserne/tejnerne sættes med en afstand 100 meter. Vær opmærksom på, at der fortsat skal gives tilladelse fra lodsejerne i denne periode. Kommunen anbefaler dog fiskeri hele året og med kortere afstand imellem ruserne. Denne metode kræver dispensation fra Fiskeristyrelsen.

Dispensation søges ved at skrive til Fiskeristyrelsen på mailadresse:

frederikshavn@lfst.dk. Mailen skal indeholde navn og adresse på den person, som ønsker at opfiske signalkrebs, samt matrikelnummer på fiskevandet.

Krav til udformning af lovlige krebseruser/tejner er beskrevet i dispensationen fra Fiskeristyrelsen

Ydermere kræves fritidsfisketegn, hvis man ikke ejer det stykke jord, der fiskes fra.

Fritidsfisketegn kan fås via: www.fisketegn.dk

Krebsebrikker

Krebsebrikken er sidestillet med at fiske med stang og snøre. Så hvis du har fisketegn, må du fiske med krebsebrikker.

Det er dog en betingelse, at du er til stede og passer redskabet, mens du fisker.

Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30 -35 cm og let posning i nettet. Brikken bliver sænket ned på bunden, hvor den skal ligge helt stille. Under fiskeriet skal den tilses 10-15 minutters mellemrum. Det gør du ved at løfte den roligt, men i en god fart op af vandet uden af den kæntrer.

Miljøstyrelsens regler for håndteringen af signalkrebs:

  • Krebsene skalslås ihjel på søbredden
  • Krebsene må under ingen omstændigheder transporteres levende væk fra området
  • Krebsene må naturligvis slet ikke udsættes i andre søer og vandløb
  • Indsamling og fangst i den danske natur må kun ske til eget forbrug og ikke med videresalg for øje