Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Vandløb og søer

Udviklingsmål

Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne.

Mindst 25 km vandløb sikres målopfyldelse hvert år i overensstemmelse med vandplanerne.

Der oprenses eller nyanlægges mindst tre paddevandhuller om året. Hvert år laves en oplysningskampagne om ansvarsarterne i ådalene.

Vormstrup Bæk og Fuglkær Å

I 2019 er der gennemført vandplansindsatser i Vognstrup Bæk og Fuglkær Å for at forbedre de fysiske forhold, som et led i statens vandplaner.

Begge vandløb er tilløb til Storå i den nordvestlige del af Herning Kommune. Samlet set forventes disse indsatser at give målopfyldelse i hele indsatsområdet, som udgør en total længde på 11,6 km. Indsatserne har været udlægning af groft materiale, og i Fuglkær Å ligeledes udlægning af dødt ved på en udvalgt strækning.

Ligeledes er der blevet åbnet en rørlagt strækning i Vognstrup Bæk. Projekterne er blevet taget godt imod blandt lodsejer såvel som natur.

Således har der i 2019 været rigtigt fin gydeaktivitet af både havørred og laks på de restaurerede strækninger, hvor mange af de genskabte gydebanker er blevet brugt af laksefiskene.

Når ørred og laksen tager godt imod indsatserne, så er det et udtryk for, at projekterne fungerer for en lang række arter tilknyttet vandløbet, da både laksen og ørreden er en indikatorart, som stiller høje krav til vandløbets beskaffenhed.

Frivilligt arbejde i vandløbene

Udlægning af gydegrus og sten kan være med til at genskabe en god økologisk tilstand i mange vandløb, så vi dermed får et naturligt varieret liv af fisk, smådyr og vandplanter. I Herning Kommune udføres disse projekter i et frivilligt samarbejde med dem, der er lodsejere langs vandløbene og nogle gange i samarbejde med lystfiskerne.

De lokale lystfiskeforeninger tager ofte initiativet til projekterne og med medfinansiering fra kommunen, udfører de et godt stykke arbejde for vores vandløb.

Karup Å

Lystfiskerne fra Karup Å Sammenslutningen har sammen med lodsejere langs Karup Å, og egnsudviklingsprojektet Riverfisher, i 2019 udlagt cirka 500 kubikmeter gydegrus fordelt på 30 gydebanker både i hovedløbet af Karup Å samt i alle dens tilløb i Herning Kommune.

Udover selve udlægningen af gydegrus er der også udplantet vandplanterne vandranunkel og vandstjerne på de nye gydebanker. Gevinsten ved at udplante vandplanter er, at der også bliver gode skjule- og opvækststeder for såvel gydebankernes produktion af yngel, såvel som nye "tilflyttere" på gydebankerne.

Nu er der så kun at vente på effekterne i form af en større opgang af havørreder til de nye gyde- og opvækststeder i kommunen.

Vegen Å

Forholdene i Vegen Å, et tilløb til Storå, bærer ligeledes præg af et meget aktivt og engageret lokalliv omkring fisk og fiskeri ved vandløbene.

Her har den lokale fiskeriforening igennem 20 år været initiativtager til en række projekter med udlægning af gydegrus. Arbejdet har de seneste år fokuseret på området i Sørvad By. I 2019 blev projektstrækningen udvidet til at omfatte vandløbet fra Sørvad og ud til Vinding Kirke.

I efteråret blev der derfor, i samarbejde med lokale og Vandpleje Sammenslutningen Storå, udlagt 24 gydebanker fra Sørvad by og ned til Præstevejen. Udlægningen af gydegrus er blevet taget godt imod af både laks og ørred, idet alle gydebankerne er blevet brugt, og en optælling viser 124 gydegravninger på strækningen.

Laks er mere entreprenante i flytning af gruset end ørred og laver nogle imponerende gravninger i gruset. Forud for projektet var der derfor en bekymring for, at laksegravninger ville skylle de mindre ørredgravninger og disses æg ud af bankerne.

Men efterfølgende undersøgelser viser, at dette ikke er tilfældet. De to arter samlever i fin balance, når de optimale gyde-og opvækstforhold er tilstede, og måske er det i bund og grund alligevel ikke så overraskende. I 2020 er det planlagt, at der skal laves et lignende projekt på den nederste strækning af Vegen Å i Herning Kommune.

Her skal der, også i samarbejde med den lokale lystfiskerforening, Vandpleje Sammenslutningen Storå og med stor velvilje fra lodsejerne, udlægges 16 gydebanker.

Oprensning af okkeranlæg

Der er ikke blevet oprenset okkeranlæg i 2019, da nedbørsmængderne i efteråret 2019 forhindrede det planlagte arbejde.

Vandhuller

I 2019 er der blevet anlagt 7 nye vandhuller i området omkring Gejlbjerg, hvor der findes en bestand af løgfrø. Vandhullerne er anlagt med særligt henblik på at bevare og udbygge områdets bestande af løgfrø og andre padder.

Det opgravede materiale bliver placeret i landskabet som bakker og højdedrag. Dette er til gavn for løgfrøen, der kræver steder med løs jord, som den kan grave sig ned i.

Udover vandhullerne er der lavet 5 mindre muldafrømninger, hvor der periodisk vil stå sjapvand. Her kan padderne yngle i foråret.

Oprensning af vandhul i Skov Olesens Plantage

For at forbedre levestederne for padder og krybdyr er et vandhul i Skov Olesens Plantage blevet oprenset. Vandhullet er kunstigt anlagt midt i 1980'erne, som en "vaniljekrans-sø" med en ø i midten og med stejle brinker

Øen i vandhullet er blevet fjernet og brinkerne, primært mod nord, er blevet jævnet ud, så skråningsanlægget er blevet mindre stejlt.   

Konklusion på målet

Samlet set er der blevet gennemført vandløbsrestaureringsprojekter som sikrer målopfyldelse i cirka 15 kilometer vandløb. Målet om målopfyldelse i 25 km vandløb er dermed ikke nået.

Store mængder nedbør i 2. halvdel af 2019 forsinkede flere planlagte projekter, herunder blev oprensningen af to planlagte okkeranlæg udskudt til 2020, da det ganske enkelt ikke var muligt for entreprenørerne at udføre det planlagte arbejde.

Med etablering af 7 vandhuller, 5 mindre skrab samt oprensning af 1 vandhul er målet om mindst 3 nye eller oprensede vandhuller årligt nået.

Samlet set er målet om vandløb og søer delvist nået.

Aktiviteter planlagt i 2020

I 2020 er der fortsat et stort fokus på at nå de planlagte indsatser i vandområdeplanerne samt forbedring af okkerrensningen i kommunens eksisterende okkeranlæg. De konkrete vandplansprojekter, der forventes realiseret i 2020, er udlægning af groft materiale samt etablering af sandfang. Indsatserne ligger i tilløb til Storå og Karup Å.

Derudover er det planlagt, at 5 okkeranlæg skal oprenses for at sikre effektiv forbedring af okkerrensningen i eksisterende bassiner, og 4 forundersøgelser i vandplansregi skal derudover kaste lys over, hvorvidt der skal etableres nye anlæg på sigt.