Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Ådale, enge og moser

Udviklingsmål

5 - 10 ha enge og mosearealer ryddes årligt, og arealerne græsses af. Der arbejdes for at genskabe naturlig vandstand i særligt udvalgte moser. I prioriteringen af indsatsen sættes særlig værdifuld natur og levesteder for ansvarsarter højest.

Afgræsning

I 2019 er der sat nye hegn om ca. 22 ha enge og moser langs Herningsholm Å indenfor Gødstrup Sø fredningen.

Efter udarbejdelsen af plejeplanen for det fredede område ved Fjederholt Å, har der været fokus på afgræsningsarealer. Der er i 2017-19 indgået aftaler med 6 lodsejere om opsætning af hegn og afgræsning af engarealer.

Der er i alt blevet indhegnet ca. 51 ha, som ikke har været afgræsset i en længere periode. Med de nye arealer bliver stort set alle egnede arealer i ådalen nu afgræsset. 

De resterende arealer er meget våde eller tilgroet med gamle piletræer, som indeholder store biologiske værdier, og derfor ikke er egnede til græsning.

Afgræsningen er afgørende for at holde arealerne i god naturtilstand. Flere af stederne tjener naturplejen også et landskabeligt formål. Afgræsningen kan nemlig være midlet til at skabe eller opretholde en ønsket udsigt til f.eks. en sø eller til et andet landskabselement.

Rydning af opvækst i rigkær ved Vorgod Å

Et botanisk set meget værdifuldt rigkær blev i 2019 ryddet for opvækst af pil og rødel. Området er ekstremt artsrigt og af national betydning. Rydningen er derfor blevet foretaget yderst nænsomt, så den sårbare naturtype ikke tager skade. Området afgræsses af kvæg, der medvirker til at begrænse tilgroningen.

Der er foretaget nedskæring af opvækst af uønskede træarter på engarealerne i det centrale Sørvad. Rydningen er fortaget af lokale kræfter i området i samarbejde med Herning Kommune. Også her følges den manuelle nedskæring af vedopvækst op med græssende dyr. Det giver borgerne i Sørvad mulighed for at opleve naturpleje på nært hold.

Konklusion på målet

Med fokus på hegninger af eng-/mosearealer, og fastholdelse af en fortsat afgræsning af rigtig mange ha lysåben natur, vurderes målet at være opfyldt.

Aktiviteter planlagt i 2020

Der er planlagt enkelte hegnssætninger af nye arealer i 2020, ligesom flere gamle og udslidte hegn planlægges udskiftet.