Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Skove

Udviklingsmål

20 procent af skovarealet udlægges til biodiversitetsskov og urørt skov. Den kommunale skov omlægges til naturnær skov hurtigst muligt. Inden 2025 øges kommunens eget skovareal med 2,2 procent.

Der efterlades mindst 5 kubikmeter dødt træ pr. ha i form af stammer. Det afmærkes og beskyttes 5 evighedstræer pr. ha. Der arbejdes for at skabe eller genskabe våde naturtyper i skovene.

Kommunens skove

Herning Kommunes skove udgør i alt 1.766 ha fordelt på 43 skovejendomme. Heraf er 14 skove på 1-10 ha, 20 skove er på 10-50 ha, og de sidste 9 er over 50 ha. Kommunens skove og plantager er miljøcertificerede og drives efter bæredygtighedsprincipperne under miljømærkerne PEFC og FSC.

Over halvdelen af de kommunale skove ligger bynært og rummer et veludbygget net af afmærkede stier, muligheder for overnatning m.m. Skovene spiller derfor en vigtig rolle for mange menneskers udøvelse af motion, leg og friluftsliv, og skovene danner ramme om mange spændende oplevelser.

Certificeringen

Der blev i 2019 ikke afholdt audit på certificeringsordningerne.

Audit er en gennemgang af de procedurer, der skal overholdes for at Herning Kommune kan opretholde sine miljøcertifikater og derved dokumentere kommunens bæredygtige skovforvaltning. Herning Kommunes skove er certificeret under HedeDanmarks såkaldte paraplyordning.

Dødt træ

Dødt ved i skoven er med til at fremme biodiversiteten. Dødt ved kan være væltede træer, topender og afgrenede grene fra skovningen samt døde stående træer og højstubbe. PEFC og FSC certificeringen stiller krav til mængden af dødt ved i skoven. Som en del af omstillingen til naturnær drift efterlades der mere dødt ved i skoven og mængden øges gradvist. F.eks. efterlades der i forbindelse med udtynding i granbevoksninger mindst tre højstubbe pr. hektar.

Plantninger i 2019

I 2019 er der plantet i Skjerk, Sørvad, Hodsager og Elkær Plantager. Plantningerne er hovedsageligt underplantninger af eksisterende granbevoksninger. Der er underplantet med bøg og eg som led i konverteringen af bevoksningerne til hjemmehørende og mere lokalt tilpassede træarter.

Hugsten i 2019

I 2019 er der fældet og solgt 4567 m3 træ. Størstedelen af det fældede træ bliver lavet til flis. Af nedenstående figur ses udviklingen af hugsten siden 2009. Som følge af tidligere stormfald foregår hugsten primært som tyndinger af yngre og mellemaldrende bevoksninger, af samme grund afsættes størstedelen som flis.

Privat skovrejsning

Der er modtaget i alt 16 ansøgninger om privat skovrejsning i 2019. Heraf er de 2 udsat af forskellige grunde og 3 mangler endnu af blive afgjort. De resterende 11 er tilladt svarende til et samlet fredskovspligtigt areal på 92,3 ha. Heraf er 75,8 ha nytilplantet skov, mens de resterende 16,5 ha er fredskovspligt på

eksisterende skov og ubevoksede arealer (f.eks. lysninger og beskyttet natur). Al nytilplantet skov er løvskov, mens eksisterende skov er nåleskov eller blandet skov.

Konklusion på målet

Der arbejdes løbende med at nå målene. Den overordnede målsætning om omlægningen til naturnær skovdrift skal ses over en trægeneration eller mere.

Målet vurderes at være nået.

Aktiviteter i 2020

Fortsat udvikling af skovene i den naturnære retning. Der igangsættes udarbejdelse/revision af driftsplanen for de kommunale skove.