Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Heder og overdrev

Udviklingsmål

Naturtilstanden på beskyttede hedearealer forbedres på 50 ha om året. Hedeplejen gennemføres med fokus på at sikre så høj en biodiversitet som muligt for naturtypen.

Hedepleje 2019

Med ca. 1/3 af det samlede naturareal i Herning Kommune er heder en af de fremherskende naturtyper. Hedepleje udgør da også en stor del af de naturplejeopgaver, der årligt udføres i Herning Kommune.

I 2019 er 260 ha hede i Herning Kommune plejet. Indsatsen er på linje med indsatsen i 2018. Nedenstående figur viser plejen foretaget i Herning Kommune over de seneste år, fordelt på metoder.

Pleje af overdrevsareal ved Haderup

Der er foretaget fældning af træer samt nedskæring af gyvel for at bevare et åbent areal. Det er planen, at arealet efterfølgende indhegnes, så det kan afgræsses i forbindelse med naboarealet.

Der er en fin bestand af engmyrer på arealet.

Afbrænding for at forynge heden

Der er lavet afbrænding af hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter og på Trehøje Bakke. Afbrændingerne er lavet i mindre felter af max 1,5 ha, for at sikre så stor variation på arealerne som muligt.

Afbrændingerne er med til at forynge lyngen på arealerne samtidig med, at der skabes plads til mindre blomsterplanter, som ellers skygges væk i den høje hedevegetation.

Hegn ved gravhøj i Kibæk

Et mindre hede- og overdrevsareal i Kibæk ved Vorgodvej er blevet indhegnet og afgræsses af små ponyer til stor glæde for byens borgere.

Slåning af hedeareal ved Søby Brunkulslejer

Som en del af naturplejen i det fredede område ved Søby Brunkulslejer er en række hedearealer langs Brunkulsvej blevet slået for at bevare udsigten over søerne. Der er stadig en kraftig opvækst af birk, som vil tage udsigten, hvis der ikke foretages pleje.

Konklusion på målet

Årets plejeindsats på hedearealer i Herning Kommune i 2019 gør, at målet igen vurderes som opfyldt.

Aktiviteter planlagt i 2020

Afgræsning fortsætter som hidtil på de afgræssede arealer. Der planlægges afbrænding af en række arealer, hvis vejrforholdene altså tillader det, samt rydninger og foryngelse på hedearealer i kommunen.