Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Agerlandet

Udviklingsmål

Kommune og lodsejere laver i samarbejde naturplejeprojekt, som støttes af kommunens naturplejepulje. Lodsejere informeres om naturplejepuljen mindst en gang årligt.

Tilskudsordning til naturpleje på private naturarealer

I 2019 har der været god søgning på tilskud til naturpleje på private arealer. Ordningen annonceredes i den husstandsomdelte onsdagsavis og på Herning Kommunes Facebookside.

Der er fortsat størst interesse i at etablere hegn med henblik på afgræsning. Det giver rigtig god mening, da afgræsning er en af de mest langsigtede metoder til at holde naturarealer lysåbne. Ud

over hegn er der også søgt tilskud til bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg. Der er samlet set sat hegn om ca. 22 ha med tilskudsordningen i 2019. Alt i alt har 7 projekter opnået tilskud i 2019.

Projekt "Faunastriber på landbrugsjord"

I 2019 er der etableret 225 kilometer nye faunastriber fordelt på ca. 200 lodsejere i de 8 medvirkende kommuner, som er:

  • Holstebro og Struer Kommuner 65 kilometer
  • Herning Kommune 49 kilometer
  • Ringkøbing-Skjern Kommune 22 kilometer
  • Billund og Vejen Kommuner 17 kilometer
  • Varde og Esbjerg Kommuner 72 kilometer

Til Åbent Landbrug 15. september blev overskydende frø fordelt ud til kommunens borgere i små poser, så der forventes også at blive etableret mange små faunastriber i parcelhushaverne i 2020.

I 2019 har projektet været organiseret på tværs af de 8 medvirkende kommuner med det formål at ensrette projektet. En del af ensretningen har bestået i udarbejdelse af en hjemmeside www.faunastriber.dk samt en facebookside "Faunastriber".

Konklusion

Antallet af ansøgninger om tilskud til naturpleje i 2019 vurderes som tilfredsstillende. Det giver tro på, at interessen er til stede blandt lodsejerne for at gøre en indsats for naturens bevarelse og berigelse. Udviklingsmålet om samarbejde mellem kommune og lodsejere betragtes derfor som opnået.

Aktiviteter planlagt i 2020

Tilskudspuljen til naturplejeprojekter på private naturarealer fortsætter som hidtil. Arbejdsgruppen bag projekt "Faunastriber på landbrugsjord" har ligeledes søgt om tilskud til at fortsætte ordningen i 2020