Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Bynær natur

Udviklingsmål

Der udpeges løbende bynær natur med særlige værdier, som får lov at udvikle sig naturligt. Der arbejdes for, at der kan oprettes mere bynær natur blandt andet ved skovrejsning.

Lillelund Engpark, Herning

Udgravning af et forsinkelsesbassin til overfladevand blev afsluttet i 2018, og området ønskes fortsat udviklet med bl.a. mere beplantning og publikumsfaciliteter med fokus på et naturpræget udtryk. Det forventes, at områdets naturindhold vil øges på sigt alene som følge af det nye bassin. Der er bl.a. set isfugl og lille præstekrave i området.

Som en del af projektet er området blevet udviklet med bakkelandskaber samt vadested og sandbredder, der skal gøre det muligt for publikum at komme tæt på vandet.

Arealet omkring klimasøen er indhegnet til får, så det afgræsses ligesom før etablering af klimasøen, og der er planlagt udvidelse af det indhegnede område mod øst. For at hjælpe naturligt forekommende arter på vej er et mindre areal, på en vestvendt bred, tilsået med urter og blomster, og der er planlagt og forberedt plantning af en lille skov.

Derudover er der plantet en lille kirsebærlund bestående af frugt- og prydkirsebær. Lunden er placeret op ad kirkegården for med tiden at kunne danne overgang og skabe sammenhæng mellem kirkegården og det grønne område.

Træplantninger

Der er etableret nye mindre træplantninger i forskellige grønne områder i Gjellerup. Ved Klokkekilden er der langs med den nordlige sti plantet frugttræer, for at skabe en frodig afgrænsning mod parcelhusområdet. I det grønne område ved Tolstedparken er der plantet en gruppe af egetræer for at indbyde til ophold og leg.

Blomstereng, Herning og Lind

I et større græsareal ved Hedeagerkirken og i Koustrupparken i Lind blev der i foråret 2017 etableret 3 bede med hver sin engblanding. De 3 blandinger er med flerårige planter, og blandingernes holdbarhed på lokaliteterne følges med henblik på udbredelse til andre steder i kommunen.

Ved Hedeagerkirken er engblandingerne presset af udbredt tidsel- og skræppevækst. Et af arealerne blev i 2019 retableret med engblanding, mens de øvrige forblev, så udviklingen kunne følges. De tidligere tilsåede arealer fremstod med en blanding af blomster, tidsler og skræpper.

De er alle til gavn for biodiversiteten, men tidsler og skræpper nyder ikke samme gunst i dele af befolkningen som eksempelvis kornblomster. Pga arealets beliggenhed er det derfor planen fortsat at tilså en mindre del af det hvert år, mens resten får lov at udvikle sig.

Dronningens Boulevard

I midterrabatten på Dronningens Boulevard er der etableret en ny beplantning bestående af egetræer og 4 forskellige slags buske. Beplantningen samler vejforløbet fra rundkørslen i øst til Holstebrovej i vest og tilfører vejstrækningen en ny diversitet og frodighed.

Kontekst, drift og trafiksikkerhed har været meget væsentlige kriterier i sammensætningen af beplantningen, og de forskellige arter er herefter valgt ud fra primært deres evne til at tåle det hårde miljø og ud fra hvilke arter, der er brugt i nærliggende vejkryds.

Konklusion på målet

Det vurderes, at målsætningen om udvikling af bynær natur i 2019 er opfyldt.

Aktiviteter planlagt i 2020

I Lillelund Engpark er der i samråd med kirken planlagt en stiforbindelse igennem den nye kirsebærlund mellem kirkegården og det grønne område. Stiforbindelsen vil øge tilgængeligheden og give mulighed for lettere sikker færdsel for bløde trafikanter, der skal til området nord for Lillelund Engpark.

Den østligste del af Lillelund Engpark blev færdig i 2018, og det er planlagt, at arealet til afgræsning udvides hertil. Derudover bliver der plantet bynær skov ved Gullestrupvej.

Engblandingerne ved Hedeagerkirken og Lind følges fortsat, og der er afsat midler til at etablere flere arealer med blomstereng og løg for at understøtte et rigere insektliv og en mere varieret natur. Bl.a. er der på opfordring fra borgerne i forbindelse med projektet "Gullestrup bygger bro" planlagt et nyt areal med engblanding ved Gullestrupvej.

Sidst er der planlagt en række mindre beplantningsprojekter i parker og bynære grønne områder i Herning Kommune.