Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Friluftsliv

Udviklingsmål

Over de kommende år skal der udvikles en plan for friluftsliv i Herning Kommune. Planen skal beskrive kommunens overordnede planlægning af friluftsliv.

Borgersamarbejdspuljen

I samarbejde med borgerne håber vi på at skabe bedre forhold, lokalt engagement og ejerskab. Derfor afsætter Byrådet midler til borgersamarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder i kommunens byer. Borgersamarbejdspuljen har i 2019 givet 50% kommunalt anlægstilskud på følende borgerdrevne projekter, der understøtter friluftslivet:

  • Renovering og udbygning af 1,6 km af Kirkestien, langs Vegen Å, fra Sørvad og ud til Vinding kirke. Det er Vinding Borgerforening, der har gennemført projektet.
  • Færdiggørelse af sti i Vildbjerg, der binder byen sammen fra den tidligere Ridehal til Søndergade. Det er Vildbjerg Søpark, der har gennemført projektet.
  • Etablering af ca. 900 m2 hundeskov med tilhørende natursti ved Kølkær idrætsanlæg. Det er Kølkær Idræts og Kulturcenters Støtteforening, der har gennemført projektet.
  • Kølkær og Omegns Borgerforening har udbygget uderummet med faciliteter, som børn og forældre kan bruge sammen, bl.a. balancesti, hinkeruder samt et stort mølle- og damspil. Kølkær Torv er byens grønne samlingssted med bl.a. overdækket opholdsrum samt bålplads.

Vi vil arbejde på at skabe bedre adgang til naturen, meget gerne i samarbejde med borgere.

Riverfisher

Egnsudviklingsprojektet Riverfisher arbejder for at tiltrække flere lystfiskere til Skjern Å og Karup Å. Det er projektets formål at skabe vækst blandt små og mellemstore virksomheder, såsom overnatningssteder, lystfiskerforeninger, guider og grejbutikker langs åerne og dermed give udvikling og liv i de små landsbyer i landdistriktsområderne.

Riverfisher er et tværkommunalt samarbejde mellem 4 kommuner: Viborg, Skive, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune. Gudenåen har i 2019 vist stor interesse for at blive en del af Riverfisher, og dialogen herom fortsætter i 2020. Samtidig undersøges også om Storå, Varde Å m.fl. er interesserede i at blive en del af Riverfisher.

Gennem en fælles fokuseret indsats har Riverfisher både udviklet og markedsført et "high-end" lystfiskerprodukt gennem bl.a. sociale medier, videoer og artikler. Artikler om fiskeriet og fiskeoplevelsen ved Skjern Å og Karup Å har været i magasiner i en lang række lande, hvilket har betydet besøg af lystfiskere fra mange forskellige lande ved de to åer.

Der har været afholdt en række arrangementer for erhvervsaktørerne både i regi af Riverfisher erhvervsnetværk og i forbindelse med Dansk Kyst og Naturturismes kompetenceudviklingsaktiviteter.

Alle aktiviteter har haft fokus på at styrke erhvervsaktørernes viden om fiskeriet efter laks og havørreder i Skjern Å og Karup Å, og hvordan de enkelte erhvervsaktører kan arbejde med deres forretning for at gøre den mest mulig attraktiv for lystfisketuristerne.

Sæsonen 2019 har ved Skjern Å været i verdensklasse. Der er i 2019 solgt 3686 laksekontingenter, hvilket er en stigning på 150 stk. ift. sæsonen 2018. I Laksens Hus har der været mere en 4000 besøgende, hvor omkring 1/3 af dem var udenlandske lystfiskere. Antallet af guidninger er steget markant - både igennem Laksens Hus og hos de enkelte guider.

Ved Karup Å har fiskeriet i 2019 været svært. Der var i lange perioder få fisk, og de fisk der var, havde lystfiskerne svært ved at få til at hugge. Der opleves udfordringer med havørredbestanden nationalt, og dette påvirker også Karup Å. Der er dog fanget havørreder over 10 kilo, så drømmen om at fange en rekordhavørred var også til stede i år.

Der har været en markant stigning i henvendelser fra interesserede lystfiskere i 2019, som samlet set nåede op på ca. 100 stk. Dette har dog kun ført til få guidninger - primært pga. af vejret og udfordringerne med havørrederne. Flere vil dog forsøge igen næste år. Derudover har der været en del frivillige guidninger ved Karup Å.

Der har i 2019 været et øget fokus på at lave vandløbsprojekter i Riverfisher, for på den måde at understøtte lakse- og havørredbestanden. I Karup Å er der renoveret 7 store gydebanker, sådan at det igen fungerer optimalt. I Skjern Å har den megen regn og dermed høje vandstand vanskeliggjort arbejdet, og de planlagte gydebanke etableringer er derfor udskudt til 2020.

Laksens Hus har sørget for, at der er blevet udlagt nogle store sten i den nedre del af Skjern Å for at skabe nye standpladser til lystfiskerne. Ved Karup Å har der ligeledes været arbejdet målrettet med afgræsning langs Karup Å for at få bekæmpet søgræsvæksten og få genskab en naturlig brink i vandløbet. Det er målet, at der kommer dyr på arealerne til foråret 2020.

Tilgængeligheden til åerne er også central at styrke. Derfor er der i Sdr. Felding etableret 4 fiskeplatforme ned til Skjern Å inde i Sdr. Felding by. Målet er at gøre dette stykke mere attraktivt for lystfiskere og dermed trække flere lystfiskere til Sdr. Felding. Faciliteterne er blevet taget godt i mod, og der kan f.eks. har været en gruppe belgiere forbi og fiske. Aktiviteter for at øge kendskabet til disse fiskeplatforme vil fortsætte i 2020.  

Knudmosen

Knudmosen er et vigtigt bynært område, som vi løbende arbejder på at gøre mere kendt. Der er derfor, i 2019, gjort en række tiltag i mosen for at øge tilgængeligheden.

For at forbinde byen og Knudmosen tættere, er der kommet en trappe fra udsigtspunktet i Søndre Anlæg ned til Knudmosen. Trappen skaber bedre sammenhæng mellem Søndre Anlæg og Knudmosen.

Der er hovedrenoveret ca. 600 m grusvej i Knudmosen fra Gl Vejlevej til Chr. Ydes Vej. Vejene/stierne har fået et stort løft, så de er gode at gå på og kan holde mange år frem.

Spanget, der går fra Søndre Kanal, er blevet forlænget ned mod broen for enden af Gl Vejlevej med ca. 200 m, så man kan komme tørskoet over den fugtige hede.

Præstbjerg Naturcenter

På Præstbjerg har der igen i 2019 været gang i mange aktiviteter. Legepladsen er blevet renoveret, så der gennem de sidste tre år er gennemført en tiltrængt renovering af hele legepladsen.

Der er i 2019 udarbejdet nye oversigtskort og lavet nye stiforløb i naturen ved Præstbjerg. Der er også arbejdet på at gøre driften af Præstbjerg Naturcenter mere grøn. Det gamle oliefyr er blevet udskiftet til en ny luft-til-vand varmepumpe.

2019 var også året, hvor der kom nye beboere på Præstbjerg. I efteråret flyttede der en bæver ind i Præstbjerg Sø. Foreløbig ser bæveren ud til at nyde de nye omgivelser, tiden vil vise, om den slår sig mere permanent ned. Bæveren har givet visse udfordringer i forhold til friluftslivet, da dens dæmninger bevirker, at vandstanden stiger i Præstbjerg Sø, se billedet.

Badesøer i kommunen

I kommunen findes der en række badesøer, hvor der er forskellige faciliteter. I 2019 er der kommet nye faciliteter flere steder.

Der er kommet et nyt vandskyllende handicapvenligt toilet ved den nordlige badestrand ved i Sunds Sø. Der er genopført en badebro i den store af Knudmosesøerne. Den gamle bro blev fjernet for nogle år siden, da den var udtjent. Efterfølgende blev broen efterspurgt af borgere. Ved badesøen i Kibæk er den gamle badebro blevet skiftet ud med en ny, da den gamle var begyndt at rådne.

I Arnborg Badesø og Søby Sø er der kommet nye badepontoner. Pontonerne ligger ude i søen, så man kan svømme ud til dem. De gamle badepontoner var udtjente.

Løvbakkerne

Stisystemet i Løvbakke Dyrehave har fået et nyt slidlag, så ca. 1500 m grussti fremstår nu frisk og ny.

På døren ind til udstillingen ved naturskolen sidder en tæller som giver et billede af, hvor mange besøgende der kommer i området. I sidste halvdel af 2019 har der være markant flere besøgende i udstillingen end sidste år.

En forklaring kan findes i, at den faste naturvejleder, gennem mange år, gik på pension ved sommerferiens start. Det har gjort, at mange har besøgt naturskolens offentlige faciliteter på egen hånd. Det er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for flere gæster i området, nærmere at de bruger faciliteterne på en anden måde.

Det nye, løvbakkehus blev indviet i november og har sikkert affødt flere gæster i området end normalt i årets to sidste måneder.

Shelterbooking

Overnatning i shelters er fortsat populært. Bookningerne ligger på niveau med tidligere år. Det er fortsat steder som Præstbjerg, Svanholm Sø, Gudumkær og Arnborg Hedegaard der er populære overnatningspladser.

Der er etableret 3 nye shelters i Sønder Felding i nærheden af campingpladsen og Skjern Å. Desuden er de udslidte shelters i Sunds Kommuneplantage blevet udskiftet til 4 nye shelters.

Konklusion på målet

Målet om, at der skal udarbejdes en plan for friluftslivet i kommunen blev opfyldt med den vedtagne strategi i 2015. Strategien kan ses på kommunens hjemmeside. Der er i 2019 blevet arbejdet med mange forskellige projekter, der fremmer friluftslivet i Herning Kommune. Målet vurderes derfor at være nået.

Aktiviteter planlagt i 2020

Der vil også i 2020 blive arbejdet med at renovere stier i Knudmosen, da mange ligger lavt og har været kraftig påvirket af den megen regn.

Der vil i 2020 blive etableret et vandskyllende handicapvenligt toilet ved Arnborg Badesø.