Vores skove

Læs om vores skove og find dem på et kort.

Skovcertificering - introduktion

Som et led i FSC certificeringen af Hernings Kommunes Skove, jf. FSC princip 8.2 og 8.5, kræves det, at der gennemføres en regelmæssig overvågning af en række parametre beskrevet i nedenstående afsnit.

Overvågningen af Herning Kommunes Skove foregår som en naturlig del af hverdagen for de ansvarlige skovfogeder og går grundlæggende ud på til stadighed at sikre, at driften foregår planmæssigt og at natur- og kulturværdier på ejendommen befinder sig i den ønskede tilstand.

Ud over at opfylde en række specifikke krav i FSC skovstandarden, skal resultaterne af overvågningen formidles til skovens brugere og øvrige interesserede parter. Derfor udarbejdes dette offentlige tilgængeligt resumé, der giver et indblik i Herning Kommunes skovdrift i 2018.

Én gang om året udarbejder skovfogederne ved Herning Kommunes Skove dette offentlige resumé af den overvågning, der har fundet sted i løbet af året.

Følgende emner er omfattet af overvågningen og behandles nedenfor:

  1. Salg af certificerede produkter, herunder CoC dokumentation (FSC K 8.2a).
  1. Skovens vækstrate, foryngelse og tilstand (8.2b):

II-1: Ajourføring af bevoksningsdata og driftsplan.

  • Samlet tilvækst for træerne i skoven sammenlignet med hugsten fordelt på sortimenter.
  • Udvikler skoven sig i den ønskede retning?

II-2: Registreringer af plantede/ selvforyngede træarter (FSC 6.9)

  • III.Sammensætning af observerede ændringer af flora og fauna og øvrig SHBV (FSC 8.2c, 9.4). Dvs. overvågning og evt. ændringer og plejetiltag på ejendommens værdifulde natur og kultur, jf. specifikke områder nedenfor.
  • Miljømæssig påvirkning og social indvirkning fra skovdriften (FSC 8.2d)

IV-1: Miljøpåvirkning af maskinopgaver (er der sket skader i naturen som følge af skovning, udkørsel - dokumenteres via opgavebeskrivelsen med fokus på beskyttelse af urørt skov, biodiversitetsarealer, nøglebiotoper).

IV-2: Skovforvaltningens sociale betydning - opgørelse af skolebesøg, foreningers benyttelse, sankere, job som følge af skovdriften (FSC 4.4.4).

  1.   V.Omkostninger og produktivitet (FSC 8.2e)

Resultatet af overvågningen - inkl. resumé og udarbejdede bilag indgår som en central del af den eksterne evaluering, der foretages af Norske Veritas og Woodmark og FSC/PEFC gruppelederen (HedeDanmark, Afd. Skovcertificering).

Der blev ikke fundet nogle afvigelser ved audit i 2018.