Arbejde i og omkring vandløb

Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge.

Flytning af rørlagte vandløb og dræn

Hvor er der rørlagte vandløb og dræn på min ejendom?

Som grundejer er du selv ansvarlig for at finde alle vandløb, herunder også rørlagte vandløb og drænledninger på din ejendom.

Du må ikke ændre eller ødelægge hverken åbne eller rørlagte vandløb eller dræn uanset om der er tale om offentlige eller private vandløb.

Hvad må jeg og hvad må jeg ikke gøre?

For private rørlagte vandløb og dræn skal du selv:

 • Vedligeholde og reparere, så afledningen af vand opretholdes.
 • Finde ud af om der er, og hvor der er rørlagte vandløb og dræn.

Du må gerne reparere kortere og længere strækninger af rørlagte vandløb, hvis de nye rør har samme diameter og samme beliggenhed som de gamle rør.

Du må ikke lave om på eksisterende forhold, uden du har fået en tilladelse af vandløbsmyndigheden.

Hvis du ønsker at flytte en del af et vandløb til skel eller til anden ejendom, vil din nabo også blive bredejer med samme pligter og rettigheder som dig. Du skal selv sikre dig, at din nabo vil acceptere at blive bredejer før du ansøger ved kommunen om regulering af vandløbet. 

Hvorfor må jeg ikke bygge hen over et rørlagt vandløb eller et dræn?

Der må ikke bygges hen over vandløb, da der er mulighed for:

 • At der kan ske skader på vandløbet
 • At vedligeholdelse og reparationer bliver vanskelige at udføre
 • At der kan opstå skader på andres og egen ejendom, hvis rørledningen stopper eller falder sammen.
 • At opfyldelse af vandområdeplanernes miljøkrav vanskeliggøres, herunder eventuelle fremtidige genåbning af rørlagte vandløb 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil bygge der, hvor der er et vandløb?

Du har mulighed for at få tilladelse til at flytte det rørlagte vandløb eller dræn, så du ikke bygger hen over det.

En flytning af et vandløb eller dræns beliggenhed er en regulering af vandløbet, uanset om det er åbent eller rørlagt.

Du skal selv udarbejde et projekt om flytningen af vandløbet, som du skal indsende til vandløbsmyndigheden.

Du skal have en godkendelse til dit projekt, før du må flytte det rørlagte vandløb eller dræn.

Hvert projekt vurderes efter vandløbslovens og vandplanernes krav. Afstrømning, muligheder for vedligeholdelse og reparation, miljøhensyn og forventede krav om miljøforbedrende projekter i fremtiden vil indgå i den faglige vurdering under sagsbehandlingen.

Det vil normalt være hensigtsmæssigt at anvende samme rørdiameter som nedstrøms rørledning har. Desuden skal der være et jævnt fald mellem de to ender af det gamle rør.

Hvad kan jeg forvente?

Du kan ikke få tilladelse til at bygge et fundament hen over et rørlagt vandløb.

Du kan muligvis få tilladelse til at udføre lette konstruktioner uden fundament og eventuelt med flisebelægninger hen over vandløbet. Dette vil dog altid kræve en vurdering af det enkelte projekt.

Du kan derfor ikke forvente at få et forhåndstilsagn til dine planer om projekter.

Du kan forvente, at flytningen af vandløbet og etablering af den lette konstruktion ikke må få indflydelse på afledningen af vand for opstrøms og nedstrøms liggende ejendomme.

Hvis dit projekt påvirker naboer, kan du forvente at skulle betale erstatning til disse.

Hvilke vilkår kan jeg forvente i en tilladelse?

Tilladelser indeholder altid vilkår, som er udarbejdet til det enkelte projekt. 
Vilkårene vil dreje sig om forhold inden for områderne:

 • Udførelse og udformning af det flyttede rør
 • Herunder rørdiameter, faldforhold, sammenkobling med eksisterende rør m.v.
 • Der vil også blive opstillet krav om brønde ved knæk på det nye rør
 • Krav til udførelse af selve arbejdet med flytningen af røret
 • Krav til etablering af lette konstruktioner i forhold til vandløbet
 • Fremtidig vedligeholdelsesbyrde for vandløbet, som både vil omfatte hvem der skal udføre vedligeholdelsen, og hvem der skal afholde udgifterne
 • Ansvar for fremtidige skader på vandløbet, herunder indtrængende rødder fra træer og buske
 • Forskellige administrative forhold beskrives 

Her kan hentes yderligere oplysninger

Herning Kommune, Natur og grønne områder, E-mail: teknik@herning.dk.