Arbejde i og omkring vandløb

Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge.

Beskæring af træ og buske langs vandløbene

Hvem ejer træerne og buskene langs vandløbene?

Alle træer og buske i og ved vandløbene, ejes af bredejerne. En bredejer er den person, der ejer jorden langs et vandløb.

Ejerforholdet gælder, uanset træernes og buskenes art, oprindelse og uanset om de er selvsåede eller plantede. 

Hvordan plejes buske og træer ved offentlige vandløb?

Kommunen står, som vandløbsmyndighed, for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Dette betyder at kommunen er ansvarlig for vedligeholdelsen af grøde i vandløbet og beskæring af træer, langs vandløbet.

Arbejdet udføres af å mænd/vandløbsentreprenører. Som et led i arbejdet beskære å mændene træer og buske, hvis det er nødvendigt for at vandet kan løbe frit, og vedligeholdelsen kan udføres. De afskårne træer og buske trækkes op og lægges over vandløbenes øverste kant. 

Bredejerne er selv ansvarlige for at bortskaffe det afskårne materiale og for at sikre, at åmændene kan færdes i arbejdsbæltet med deres maskiner. 

Beskæring/udtynding af træer og buske på brinken og i 2 meter bræmmen

Beskæring og udtynding af træer og buske på brinkerne og 2 meter bræmmerne foretages af vandløbsmyndigheden, uanset om træerne og buskene er selvsåede eller plantede. Arbejdet udføres som hovedregel af hensyn til vandføringen. 

Beskæring og udtyndingen kan også udføres, hvis det er nødvendigt for å mændenes arbejde. Der er således ikke tale om pleje af hensyn til udseende, efter særlige ønsker eller lignende. 

Arbejdet udføres uden forudgående varsel til bredejerne. Hvis du har et ønske om at bevare træer og buske ved dit vandløb, vil det være en god ide at drøfte det med vandløbsmyndigheden. 

Bredejerne kan også få tilladelse af vandløbsmyndigheden til selv at lave træbeskæring. Beskæring og/eller udtynding kan tillades, hvor det vurderes at have en gavnlig effekt på vandløbets vandføring og dets dyre- og planteliv. 

Plantning af træer og buske på brinken og i 2 meter bræmmen

Vandløbsmyndigheden kan plante træer langs offentlige vandløb som led i vandløbs- vedligeholdelsen. Alle andre - også bredejere - skal have tilladelse fra Vandløbsmyndigheden for lovligt at plante træer langs offentlige vandløb. Dette gælder også ved private vandløb. 

Inden der søges om tilladelse til at plante træer, skal du sikre dig, at der på din egen jord ikke er bestemmelser, som gør, at der ikke må plantes træer på bestemte strækninger af vandløbet. Det kan dreje sig om flere typer bestemmelser, hvoraf åbeskyttelseslinjen og andre beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven er de hyppigste.