Arbejde i og omkring vandløb

Hvis du skal dræne og spule, laver broer, lave vandingssted eller lignende er der forskellige regler du skal følge.

Medbenyttelse af rørlagte vandløb, herunder dræn

I vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvem har ret til at dræne uden at søge om tilladelse?

Den frie dræningsret er en meget begrænset ret. Den gælder kun for landbrugsjord, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Kun for bredejere til naturlige åbne vandløb på egen ejendom.
 • Kun til den for dyrkningen nødvendige dybde.
 • Uden brug af pumpe.
 • Kun hvis der ikke skal ske uddybning eller andre ændringer af det åbne vandløb.
 • Kun hvis et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om rørudløbets placering i forhold til vandløbets bundkote kan overholdes.

Ingen andre har fri dræningsret.

Hvad er en medbenytter?

Alle, som leder vand til en rørledning, er medbenyttere af den pågældende rørledning.

Alle som ønsker at aflede overfladevand eller drænvand til en rørledning, ønsker samtidig at blive medbenyttere.

I hvilke tilfælde skal du søge om tilladelse til medbenyttelse af et vandløb?

 • Medbenyttelse er enhver ny tilslutning af dræn eller spilde/regnvandsledninger til eksisterende vandløb, som er anlagt til særlige formål, dvs. rørlagte vandløb og drænledninger.
 • Medbenyttelse kræver vandløbets ejer samt vandløbsmyndighedens godkendelse - en medbenyttertilladelse.
 • Bestemmelsen kan ikke bruges på forhold, der har eksisteret gennem længere tid.

Du har ikke krav på at slutte dig på en rørledning. Så, hvis du ikke kan opnå enighed med naboen, kan du blive nødt til at finde en anden løsning.

Hvorfor skal du søge?

 • Medbenyttelse kræver vandløbsmyndighedens tilladelse ifølge §§ 5, 63 og 68 i vandløbsloven
 • Rørledningen er dimensioneret efter de tilslutninger, der var på anlægstidspunktet, der er således ikke nødvendigvis ledig kapacitet i en eksisterende rørledning.
 • Tilslutning uden tilladelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme forårsaget af den ikke tilladte reduktion af afstrømningskapaciteten.
 • Etableringen og vedligeholdelse af eksisterende rørlagte vandløb og dræn i systemet er allerede betalt af øvrige parter og naboer. Den løbende vedligeholdelsen betales af de enkelte bredejere, med mindre der ikke er truffet andre aftaler.
 • De der allerede afleder vand gennem en rørledning, har således en forventning om at have en bestemt vandafledning. Hvis der ledes yderligere vand til, vil den enkelte medbenytters vandafledning blive reduceret.
 • Vandløbsloven betragter alle rørledninger som værende anlagt til et særligt formål og der er derfor ikke fri ret til at benytte sådanne vandløb.
 • Vandløbsmyndigheden skal vurdere konsekvenser for vandløbenes afstrømning og miljø.

Hvordan søger du om en medbenyttelses tilladelse?

 • Ansøgningsskema om medbenyttertilladelse og naboerklæring kan du få tilsendt på mail. 
 • Du skal som ansøger selv indhente naboerklæringerne.
 • Udfyldt ansøgningsskema med kortbilag og naboerklæringer sendes til Herning Kommune, Enghavevej 10, 7400 Herning, Vandløbsteamet eller mail til Teknik@herning.dk.
 • Du skal selv indhente øvrige tilladelser f.eks. udledningstilladelse efter andre love, f. eks. Miljøbeskyttelsesloven.

Hvordan behandler vi din sag om medbenyttelse?

Den indsendte ansøgning og projekt vurderes. Et projekt skal være fuldt belyst, før vandløbsmyndigheden kan behandle det. Ansøger kan derfor blive bedt om at sende supplerende oplysninger.

Eventuelle økonomiske spørgsmål skal afklares før vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om medbenyttelse. Der kan være tale om både bidrag til anlægsudgifter, partsfordelinger i fremtidig vedligeholdelse og erstatninger ved tab som medbenyttelsen medfører. Det vurderes også om medbenyttelsen vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Samt tjekkes at berørte naboer/parter har givet accept af medbenyttelsen.

Hvis ovenstående er i orden, godkendes projektet med vilkår:

 • Projektet annonceres offentligt med en 4 ugers klagefrist.
 • Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne.
 • Tilslutningen kan først igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der ikke er indkommet klager. Indkomne klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis ovenstående ikke er i orden, godkendes projektet ikke:

 • Der gives begrundet afslag. Der vil også ved afslag blive givet 4 ugers klageperiode.
 • Hvis den eksisterende rørledning ikke kan føre vandet fra dit anlæg, kan du eventuelt udarbejde et reguleringsprojekt for rørledningen, så vandføringsevnen øges.