Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Hvorfor laver vi vandløbsprojekter?

Formålet med vandløbsprojekter er at sikre renere vand og at skabe bedre leveforhold for både dyre- og planteliv i vandløbene. Samtidig er disse projekter vigtige i forhold til at nå målene i de statslige vandområdeplaner.

Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for, hvordan vi forbedrer vandmiljøet i Danmark, og herved indfrier EU's målsætning om at beskytte og forbedre vandet i hele EU. Målet er at opnå en "god tilstand" i både søer, vandløb, kystvande og grundvande over hele EU.

Derudover skaber vores vandløb rum for mange gode naturoplevelser. Når vi passer godt på plante- og dyreliv, bidrager det til at gøre vores oplevelser så rige som muligt.

I perioden fra efteråret 2018 til efteråret 2019 har Herning Kommune genoprettet vandets frie løb i Karstoft Å ved Skarrild.  Det betyder at fisk og smådyr nu kan bevæge sig frit i vandløbet, som før var stemmet op af en spærring ved Skarrildhus. Formålet er at skabe fri passage i vandløbet, så der igen kan komme sunde fiskebestande og et rigt dyreliv i åen ovenfor Skarrildhus.

Karstoft Å ved Skarrild

Karstoft Å er et mellemstort vandløb som ligger syd for Skarrild, og som løber til Skjern Å. Der har i mange år har været en spærring i vandløbet ved Skarrildhus. Siden 1800-tallet har man på stedet udnyttet vandets energi, ved opstemning af vandløbet, til blandt andet tekstil- og papirproduktion.

Spærringen har dog ikke produceret energi i mange årtier, og har blot lagt hen som en fortælling fra svundne tider. Opstemningen af vandet i området har betydet at fisk og smådyr ikke har kunnet bevæge sig frit i vandløbet, samtidigt med at der har været en betydelig forringelse af de fysiske forhold i vandløbet.

Dermed har mulighederne for at have en varieret og sund natur i vandløbet været stærkt begrænset.

Nu er vandløbet atter frit og spærringen i vandløbet er fjernet. Det betyder at der nu er fri passage i vandløbet, og samtidigt er der genskabt gode fysiske forhold i vandløbet. Vandløbet løber frit, der er småsten, grus og større sten og naturligt varieret bund.

Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Projektet forventes at give målopfyldelse i Karstoft Å opstrøms Skarrildhus. Samtidigt vil projektet være en betydelig indsats for at sikre en genetableringen af den oprindelige Skjern Å laks, som har gydt i Karstoft Å siden sidste istid.

Da de naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt, betyder det, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk.

Img 2364

Projektet er finansieret af

EU og Hav og fisk


I vinteren 2017-2018 har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold i to udvalgte vandløb. De fysiske forhold er blandt andet vandløbets form og dybde, hvilke planter der vokser, og hvor varieret bunden er.

Hvorfor genopretter man de fysiske forhold?

For at fisk og smådyr kan trives i et vandløb, skal de fysiske forhold være gode. Større fisk søger for eksempel hen, hvor der er lavvandet og lægger deres æg mellem småsten på bunden, på såkaldte gydebanker. Smådyr og mindre fisk har også brug for lavvandede områder og skjulesteder bag større sten og planter. Men i mange vandløb mangler disse naturlige, fysiske forhold, som er dyrenes leve- og ynglesteder. Derfor genskaber vi dem.

Røjkær Bæk

Et af de udvalgte vandløb er Røjkær Bæk. Det lille, private vandløb ligger lige nord for Sørvad, i den nordvestlige del af Herning Kommune. Det er et tilløb til Vegen Å og er cirka 3 km langt.

Nu er der udlagt småsten, grus og større sten for at genskabe den naturligt varierede bund. Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

De naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt. Dette betyder, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk. Herning Kommune forventer, at der vil ske målopfyldelse i Røjkær Bæk, og at der bækken vil opnå en "god økologisk tilstand" indenfor nærmeste fremtid.

 

Roejkaer Baek

Genopretningen af Røjkær Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold i to udvalgte vandløb, i vinteren 2017-2018.

Et af de udvalgte vandløb er Ramskov Bæk. Ligesom Røjkær Bæk ligger denne i den nordvestlige del af Herning Kommune, nord for byen Sørvad, og er et tilløb til Vegen Å. Vandløbet er cirka 1,7 km langt. Inden indsatsen var der få fisk i vandløbet, men nu er forholdene atter til stede, for at fiskene kan stortrives.

Levesteder er genoprettet

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

Rørstyrt blokerede fiskenes indgang til Ramskov Bæk

Derudover er der i Ramskov Bæk blevet fjernet et rørstyrt. Et rørstyrt er, når der er et "vandfald" ved udløbet af et rørlagt vandløb. Det var placeret lige før tilløbet til Vegen Å og blokerede indgangen til bækken. Nu er der atter fri passage for fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Blot få måneder efter genopretningen er der fundet ynglende bæklampret i Ramskov Bæk. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Ramskov Bæk, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet.

Ynglende Baeklampret

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs hele forundersøgelsen af Fuglkjær Å (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.


Vi har gennem de sidste 15 år lavet omkring 50 okker rensningsanlæg i de mest okkerbelastede vandløb for at mindske påvirkningerne ved at tilbageholde mest muligt okker.

Vi har i 2014 lavet en effektundersøgelse.

Resultatet kan ses i rapporten (pdf)

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.


For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner, har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold og passagemuligheder i Lundbæk, i vinteren 2018-2019.

Lundbæk ligger i toppen af Vegen Å systemet sydvest for Sørvad. Indsatsområdet i vandløbet er 2.9 km. Før indsatsen var der for få fisk i området i forhold til vandløbets potentiale. Efter fjernelse af mindre spærringer og udlægning af gydegrus og skjulesten er forholdene optimale til at fisk, fauna og vandplanter kan trives.

Levesteder er genoprettet.

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

Mindre spærringer blokerede fiskenes indgang til Lundbæk

Der er på hele strækningen fjernet mindre spærringer i Lundbæk. Primært på den nederste strækning har disse haft en betydning for antallet af fisk i vandløbet. Derudover er mindre styrt ved rørføringer udlignet. Dette betyder at der nu atter er fri passage for fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Blot få måneder efter genopretningen er der observeret 19 gydegravninger i de nye gydebanker. Gravningerne er fortrinsvis udført af mindre ørreder. Men op til 5 gravninger er større og vurderes at være lavet af større havørred. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Ramskov Bæk, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet.

Lundbæk

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


I vinteren 2018-2019 har Herning Kommune genoprettet vandets frie løb i Sunds Nørreå. Det betyder at fisk og smådyr nu kan bevæge sig frit vandløbet, som før var stemmet op af en spærring ved Nybro Mølle.

Sunds Nørreå ved Nybro Mølle

Sunds Nørreå er et mellemstort vandløb som ligger øst for Aulum nord for Herning. Vandløbet løber til Storå ved Nybro, hvor der i mange år har været en spærring i vandløbet ved den gamle mølle i Nybro. I tilknytning til spærringen har der ligeledes været dambrugsdrift, som ligeledes har haft vandindtag til dambruget. Benyttelsen af vandet i området har betydet at fisk og smådyr ikke har kunnet bevæge sig frit i vandløbet, samtidigt med at selve spærringen har betydet en forringelse af de fysiske forhold i vandløbet. Dermed har mulighederne for at have en varieret og sund natur i vandløbet været stærkt begrænset.

Nu er vandløbet lagt uden og spærringen, og dambrugsarealer er blevet omlagt til naturarealer. Det betyder at der nu er fri passage i vandløbet, og samtidigt er det genskabt gode fysiske forhold i vandløbet. Vandløbet løber frit, der småsten, grus og større sten og naturligt varieret bund. Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

De naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt. Dette betyder, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk. Herning Kommune forventer, at der vil ske målopfyldelse i Sunds Nørreå, og at der åen vil opnå en "god økologisk tilstand" indenfor de kommende år. Dog mangler der stadigt fuld passage ved Vandkraftsøen i Holstebro, førend laksen og havørreden vil have fri adgang til vandløbet.

Sunds Nørreå

Genopretningen af Sunds Nørreå er finansieret af staten og EU

Den Europaeiske Fiskefond


Ved en fiskeundersøgelse udført i august 2019, blev der registreret en meget stor bestand af ørredyngel på en nyligt etableret gydestryg i hovedløbet af Karup Å ved Sdr. Resen.

Der blev beregnet en bestand på i alt 634 stk. ørredyngel på en 23 meter lang strækning af Karup Å, hvilket svarer til knap 28 ørredyngel pr. meter vandløb.

Se en film om projektet.

Etablering af gydestryg

I september 2018 blev der etableret et stort gydestryg i Karup Å ved "Det Røde Sommerhus" nær Sdr. Resen. Projektet blev muliggjort gennem et samarbejde mellem lystfiskere fra Karup Å, lodsejere samt Viborg og Herning Kommuner og finansieret af det tværkommunale egnsudviklingsprojekt Riverfisher.

Gydestryget blev etableret på en strækning som inden projektet var fysisk forarmet med massiv vækst af høj sødgræs langs begge brinker, sandbund og udpræget mangel på variation og lavvandede opvækstområder for ørredyngel. Vandløbsbredden blev udvidet fra cirka 7 meter til cirka 18 meter på projektstrækningen, og der blev udlagt gydegrus og sten på bunden.

Herved blev der skabt et godt, naturligt fald og varierede strømhastigheder hen over gydebanken. Desuden blev der etableret en stensikret strømrende i den ene side af stryget, som sikrer en god vandafstrømning ved store vandføringer og muliggøre sejlads. Frivillige lystfiskere satte efter etableringen prikken over i'et ved manuelt at udplante "gode" vandplanter som vandranunkel og vandstjerne på gydebanken, samt ved at udlægge skjulsten til fisk og smådyr.

Forundersøgelse

I august 2018, umiddelbart inden gydestryget blev etableret, udførte Danmarks Center for Vildlaks med hjælp fra bl.a. sportsfiskerne, en undersøgelse af fiskebestanden på projektlokaliteten for Viborg og Herning Kommuner.

Resultatet var som forventet ikke prangende, og der var langt fra målopfyldelse for fiskebestanden i henhold til målsætningen om god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Der blev fanget 3 ørreder på 45 meter vandløb, hvilket svarer til dårlig økologisk tilstand.

Effektundersøgelse

Et år efter etableringen, i august 2019, blev der udført en ny undersøgelse af fiskebestanden på projektstrækningen.
Undersøgelsen blev udført ved at elfiske efter udtyndingsmetoden. Resultatet viste, at der på de 23 meter vandløb var en bestand på i alt 634 stk. ørredyngel, 17 ældre ørreder og én havørred, hvilket svarer til knap 28 ørreder (heraf 27,6 stk. ørredyngel) pr. meter vandløb.

Høj økologisk tilstand for fiskebestanden opnås ved 250 stk. ørredyngel pr. 100 meter vandløb. På gydestryget i Karup Å var der 2.756 ørredyngel pr. 100 meter vandløb, hvilket er over 10 gange så mange, som hvad der kræves for at leve op til den højeste målsætning for fiskebestande, høj økologisk tilstand.

Af andre fiskearter blev der fanget bæklampretter, strømskaller, trepiggede hundestejler og ål.

Foreløbig vurdering af projektet

Resultatet af det nye gydestryg er en stor succes for ørredbestanden i Karup Å, og helhedsindtrykket af åen på strækningen er en tilsvarende opløftende oplevelse. Gydestryget fremstod flot med store grødeøer af vandranunkel- og vandstjerne, og mange andre vandplanter ved brinkerne. Havørredernes gydegravninger fra vinteren var stadig synlige. Vanddybder og -hastigheder var varierede i en mosaik af strømrender med krusninger på vandoverfladen, og planter og sten har skabt levesteder til fisk i alle størrelser samt habitater til en mangfoldighed af smådyr.

Alt i alt fremstod projektet som en stor succes, og et foreløbigt bevis på at man kan genskabe de brede og lavvandede gyde- og opvækstområder for havørreder i de store vandløb, hvor faldforholdene er egnede til det. Det bliver spændende at følge udviklingen af gydestryget og ikke mindste ørredbestanden hen over de næste par år.


Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger, for at opnå en god naturtilstand i vandløbene. I Sønderbæk laves der en forundersøgelse, som belyse muligheder i vandløbet.

Forundersøgelsen skal redegøre for, hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres, og skal beskrive alle de informationer, der er nødvendige, for at kommunen kan ansøge om tilskud til gennemførelse af et vandløbsprojekt

.Soenderbaek

Projektet er finansieret af:

Den europæiske hav og fiskerifondHav Og Fisk

 


Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger, for at opnå en god naturtilstand i vandløbene. I Rødding Å laves der en forundersøgelse, som belyser mulighederne i vandløbet.

Forundersøgelsen skal redegøre for, hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres, og skal beskrive alle de informationer, der er nødvendige, for at kommunen kan ansøge om tilskud til gennemførelse af et vandløbsprojekt.

Rødding Å

Projektet er finansieret af:

Den europæiske hav og fiskerifondHav Og Fisk


Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i Herning Kommune, for at opnå en god naturtilstand i vandløbene. I Haderup/Staulund Å er der lavet en forundersøgelse, som undersøger de eksisterende forhold og belyser mulighederne for at lave forbedringer i vandløbet.

Forundersøgelsen har vist at der er meget få fisk i vandløbet og at den sandsynlige forklaring er mangel på egnede gyde- og leveområder. Der er derfor udarbejdet et projektforslag med udlægning af grus og sten i vandløbet. Gruset lægges ud som lavvandede gydestryg, som fiskene både kan anvende til gydning og til opvækstområder. Stenene lægges i de lidt dybere partier op- og nedstrøms gydestrygene for at skabe variation i vandløbene og skjulesteder for de lidt større fisk.

Forundersøgelsen er udført af rådgivningsfirmaet Bangsgaard og Paludan i samarbejde med Herning Kommune.

Haderup Staulund Aa Nedstroems Hvidhoejhus

Foto: Haderup/Staulund Å nedstrøms Hvidhøjhus

Herning Kommune vil ansøge om midler til at gennemføre projektet. Det forventes at projektet kan gennemføres i 2021-2022.

Undersøgelsen er finansieret af Miljø og Fødevareministeriet (25 %) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %).

Den europæiske hav og fiskerifondHav Og Fisk


Som et led i gennemførslen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i Herning Kommune for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

Projekterne opdeles typisk i to faser. Det første er en forundersøgelse, der skal belyse de eksisterende forhold og mulighederne for at lave forbedringer i vandløbet.

Forundersøgelsen skal bl.a. redegøre for, hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres, og skal beskrive alle de informationer, der er nødvendige for at kommunen kan ansøge om tilskud til gennemførelse af projektet. Hvis forundersøgelse viser at det er muligt at gennemføre et projekt, fortsætter man til anden fase, som er gennemførsel af projektet.

For de enkelte vandløbsstrækninger er der udpeget nogle såkaldte virkemidler, som forundersøgelsen skal tage udgangspunkt i. Det kan f.eks. være udlægning af groft materialer som grus og sten, genslyngning af vandløbet eller etablering af sandfang eller okkeranlæg. Virkemidlerne kan i nogle tilfælde udskiftes på baggrund af en faglig vurdering. 

Vi er pt. i gang med nedenstående projekt

Vandløb: Hodsager Lilleå nord/øst for Hodsager
Projekttype: Fase 1 - forundersøgelse
Udpegede virkemidler: Okkeranlæg

Status november 2020

Forundersøgelsen er i gang, forventes afsluttet i 2021.

Projektstrækning

Projektet er finansieret af

 Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om vandplansprojekter på www.vandprojekter.dk


Som et led i gennemførslen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i Herning Kommune for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

Projekterne opdeles typisk i to faser. Det første er en forundersøgelse, der skal belyse de eksisterende forhold og mulighederne for at lave forbedringer i vandløbet. Forundersøgelsen skal bl.a. redegøre for, hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres, og skal beskrive alle de informationer, der er nødvendige for at kommunen kan ansøge om tilskud til gennemførelse af projektet. Hvis forundersøgelse viser at det er muligt at gennemføre et projekt, fortsætter man til anden fase, som er gennemførsel af projektet.

For de enkelte vandløbsstrækninger er der udpeget nogle såkaldte virkemidler, som forundersøgelsen skal tage udgangspunkt i. Det kan f.eks. være udlægning af groft materialer som grus og sten, genslyngning af vandløbet eller etablering af sandfang eller okkeranlæg. Virkemidlerne kan i nogle tilfælde udskiftes på baggrund af en faglig vurdering. 

Vi er pt. i gang med nedenstående projekt

Vandløb: Pårup Bæk ved Troldhede
Projekttype: Fase 1 - forundersøgelse
Udpegede virkemidler: Okkeranlæg, genslyngning

Status november 2020

Forundersøgelsen er i gang, forventes afsluttet i 2021.

Projektstrækning

Projektet er finansieret af

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om vandplansprojekter på www.vandprojekter.dk


Som et led i gennemførslen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i Herning Kommune for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

Projekterne opdeles typisk i to faser. Det første er en forundersøgelse, der skal belyse de eksisterende forhold og mulighederne for at lave forbedringer i vandløbet.

Forundersøgelsen skal bl.a. redegøre for, hvordan vandløbsrestaureringen forventes at kunne gennemføres, og skal beskrive alle de informationer, der er nødvendige for at kommunen kan ansøge om tilskud til gennemførelse af projektet. Hvis forundersøgelse viser at det er muligt at gennemføre et projekt, fortsætter man til anden fase, som er gennemførsel af projektet.

For de enkelte vandløbsstrækninger er der udpeget nogle såkaldte virkemidler, som forundersøgelsen skal tage udgangspunkt i. Det kan f.eks. være udlægning af groft materialer som grus og sten, genslyngning af vandløbet eller etablering af sandfang eller okkeranlæg. Virkemidlerne kan i nogle tilfælde udskiftes på baggrund af en faglig vurdering. 

Vi er pt. i gang med nedenstående projekt

Vandløb: Halebæk/Vejvad Bæk ved for Aulum
Projekttype: Fase 2 - gennemførsel
Udpegede virkemidler: Udlægning af groft materiale, hævning af vandløbsbund.

Status november 2020

Projektet er i gang, forventes afsluttet i 2021

Projektstrækning