Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Hvorfor laver vi vandløbsprojekter?

Formålet med vandløbsprojekter er at sikre renere vand og at skabe bedre leveforhold for både dyre- og planteliv i vandløbene. Samtidig er disse projekter vigtige i forhold til at nå målene i de statslige vandområdeplaner.

Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for, hvordan vi forbedrer vandmiljøet i Danmark, og herved indfrier EU's målsætning om at beskytte og forbedre vandet i hele EU. Målet er at opnå en "god tilstand" i både søer, vandløb, kystvande og grundvande over hele EU.

Derudover skaber vores vandløb rum for mange gode naturoplevelser. Når vi passer godt på plante- og dyreliv, bidrager det til at gøre vores oplevelser så rige som muligt.

Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger for at opnå en god naturtilstand i vandløbene.

I Råsted Lilleå er vi i gang med en forundersøgelse, som skal undersøge hvordan der kan laves fysiske forbedringer. Indsatserne skal sikre bedre forhold for fisk i vandløbet og generelt højne levestederne for naturen tilknyttet vandløbet. Undersøgelsen laves i samarbejde med rådgivningsfirmaet EnviDan.

Vi forventer at forundersøgelsen kan afsluttes i 2021.

IMG_1618

 


Ved en fiskeundersøgelse udført i august 2019, blev der registreret en meget stor bestand af ørredyngel på en nyligt etableret gydestryg i hovedløbet af Karup Å ved Sdr. Resen.

Der blev beregnet en bestand på i alt 634 stk. ørredyngel på en 23 meter lang strækning af Karup Å, hvilket svarer til knap 28 ørredyngel pr. meter vandløb.

Se en film om projektet.

Etablering af gydestryg

I september 2018 blev der etableret et stort gydestryg i Karup Å ved "Det Røde Sommerhus" nær Sdr. Resen. Projektet blev muliggjort gennem et samarbejde mellem lystfiskere fra Karup Å, lodsejere samt Viborg og Herning Kommuner og finansieret af det tværkommunale egnsudviklingsprojekt Riverfisher.

Gydestryget blev etableret på en strækning som inden projektet var fysisk forarmet med massiv vækst af høj sødgræs langs begge brinker, sandbund og udpræget mangel på variation og lavvandede opvækstområder for ørredyngel. Vandløbsbredden blev udvidet fra cirka 7 meter til cirka 18 meter på projektstrækningen, og der blev udlagt gydegrus og sten på bunden.

Herved blev der skabt et godt, naturligt fald og varierede strømhastigheder hen over gydebanken. Desuden blev der etableret en stensikret strømrende i den ene side af stryget, som sikrer en god vandafstrømning ved store vandføringer og muliggøre sejlads. Frivillige lystfiskere satte efter etableringen prikken over i'et ved manuelt at udplante "gode" vandplanter som vandranunkel og vandstjerne på gydebanken, samt ved at udlægge skjulsten til fisk og smådyr.

Forundersøgelse

I august 2018, umiddelbart inden gydestryget blev etableret, udførte Danmarks Center for Vildlaks med hjælp fra bl.a. sportsfiskerne, en undersøgelse af fiskebestanden på projektlokaliteten for Viborg og Herning Kommuner.

Resultatet var som forventet ikke prangende, og der var langt fra målopfyldelse for fiskebestanden i henhold til målsætningen om god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Der blev fanget 3 ørreder på 45 meter vandløb, hvilket svarer til dårlig økologisk tilstand.

Effektundersøgelse

Et år efter etableringen, i august 2019, blev der udført en ny undersøgelse af fiskebestanden på projektstrækningen.
Undersøgelsen blev udført ved at elfiske efter udtyndingsmetoden. Resultatet viste, at der på de 23 meter vandløb var en bestand på i alt 634 stk. ørredyngel, 17 ældre ørreder og én havørred, hvilket svarer til knap 28 ørreder (heraf 27,6 stk. ørredyngel) pr. meter vandløb.

Høj økologisk tilstand for fiskebestanden opnås ved 250 stk. ørredyngel pr. 100 meter vandløb. På gydestryget i Karup Å var der 2.756 ørredyngel pr. 100 meter vandløb, hvilket er over 10 gange så mange, som hvad der kræves for at leve op til den højeste målsætning for fiskebestande, høj økologisk tilstand.

Af andre fiskearter blev der fanget bæklampretter, strømskaller, trepiggede hundestejler og ål.

Foreløbig vurdering af projektet

Resultatet af det nye gydestryg er en stor succes for ørredbestanden i Karup Å, og helhedsindtrykket af åen på strækningen er en tilsvarende opløftende oplevelse. Gydestryget fremstod flot med store grødeøer af vandranunkel- og vandstjerne, og mange andre vandplanter ved brinkerne. Havørredernes gydegravninger fra vinteren var stadig synlige. Vanddybder og -hastigheder var varierede i en mosaik af strømrender med krusninger på vandoverfladen, og planter og sten har skabt levesteder til fisk i alle størrelser samt habitater til en mangfoldighed af smådyr.

Alt i alt fremstod projektet som en stor succes, og et foreløbigt bevis på at man kan genskabe de brede og lavvandede gyde- og opvækstområder for havørreder i de store vandløb, hvor faldforholdene er egnede til det. Det bliver spændende at følge udviklingen af gydestryget og ikke mindste ørredbestanden hen over de næste par år.


Vi har gennem de sidste 15 år lavet omkring 50 okker rensningsanlæg i de mest okkerbelastede vandløb for at mindske påvirkningerne ved at tilbageholde mest muligt okker.

Vi har i 2014 lavet en effektundersøgelse.

Resultatet kan ses i rapporten (pdf)

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.


Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs hele forundersøgelsen af Fuglkjær Å (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.


Med fokus på biodiversitet og vild natur

I foråret 2021 har Herning Kommune udført et stort naturgenopretningsprojekt på de tidligere produktionsarealer ved Staulund Dambrug.

Arealerne var tidligere fattige på natur, med dybt nedgravede kanalagtige vandløb, hvori stemmeværk besværliggjorde fisks og andre vandløbsdyrs vandring. Det skabte dårlige strømforhold i vandløbene. 

Dji 0108 440X240

Fokus har været på både at fjerne spærringer og genskabe gode fysiske forhold og naturlig hydrologi i og omkring vandløbene Feldborg Bæk og Staulund Å. 

Samtidig skulle ådalen langs Feldborg Bæk genskabes, med en artsrig og vild natur med stor biodiversitet. Projektet har været en del af Herning Kommunes projekt "Vild Med Natur" og indgår som et bidrag i konkurrencen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune".

I forbindelse med ejerskifte på de tidligere dambrugsarealer, blev der i 2020, i privat regi, udført et større arbejde med udjævning af arealerne og oprydning, samt etablering af to søer på den østlige side af Staulund Å. 

Herning Kommune påbegyndte efterfølgende projektering af et større naturgenopretningsprojekt på Feldborg-delen af dambruget samt i og ved Staulund Å

På de vestlige arealer ved Feldborg Bæk blev der genskabt en ådal med naturlige terrænforhold og hydrologi, et genslynget bækforløb, helt oppe i terræn, med stor fysisk variation og en række gyde- og opvækstarealer for ørred og lampretter specielt. 

På de tørre arealer langs bækken blev etableret insektvolde, udlagt dødt træ, sten og stenbunker, samt etableret "sølehuller" for områdets bestand af krondyr. 

Ved etableringsarbejdet blev bevoksninger af invasive plantearter (bjørneklo, spirea, rød hestehov og glansbladet hæg) gravet væk fra arealerne, for at blive erstattet med hjemmehørende planter og svampe.

Forholdene i og ved Staulund Å blev optimeret gennem fjernelse af et gammelt, spærrende stemmeværk i vandløbet, hævning af vandløbsbunden med etablering af ti gydebanker for ørred og lampretter, afgravning af ustabile brinker for at mindske sandtilførsel, samt udlægning af store sten i vandløbet til skjul og levesteder for åens dyreliv.

Projektet er udført i et konstruktivt og inddragende samarbejde med lodsejerne, herunder Naturstyrelsen, som også har bidraget økonomisk til projektet.

Det forventes at vandløbene vil opnå god-høj økologisk tilstand for alle kvalitetsparametre: Fisk, smådyr og vandplanter, samt at hele området vil blive et biodiversitets-mekka med stor artsrigdom af både planter, svampe og dyr.

Se præsentationen som blev præsenteret på Naturmødet i juni 2021.

Se dronefilm fra projektet 


I perioden fra efteråret 2018 til efteråret 2019 har Herning Kommune genoprettet vandets frie løb i Karstoft Å ved Skarrild.  Det betyder at fisk og smådyr nu kan bevæge sig frit i vandløbet, som før var stemmet op af en spærring ved Skarrildhus. Formålet er at skabe fri passage i vandløbet, så der igen kan komme sunde fiskebestande og et rigt dyreliv i åen ovenfor Skarrildhus.

Karstoft Å ved Skarrild

Karstoft Å er et mellemstort vandløb som ligger syd for Skarrild, og som løber til Skjern Å. Der har i mange år har været en spærring i vandløbet ved Skarrildhus. Siden 1800-tallet har man på stedet udnyttet vandets energi, ved opstemning af vandløbet, til blandt andet tekstil- og papirproduktion.

Spærringen har dog ikke produceret energi i mange årtier, og har blot lagt hen som en fortælling fra svundne tider. Opstemningen af vandet i området har betydet at fisk og smådyr ikke har kunnet bevæge sig frit i vandløbet, samtidigt med at der har været en betydelig forringelse af de fysiske forhold i vandløbet.

Dermed har mulighederne for at have en varieret og sund natur i vandløbet været stærkt begrænset.

Nu er vandløbet atter frit og spærringen i vandløbet er fjernet. Det betyder at der nu er fri passage i vandløbet, og samtidigt er der genskabt gode fysiske forhold i vandløbet. Vandløbet løber frit, der er småsten, grus og større sten og naturligt varieret bund.

Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Projektet forventes at give målopfyldelse i Karstoft Å opstrøms Skarrildhus. Samtidigt vil projektet være en betydelig indsats for at sikre en genetableringen af den oprindelige Skjern Å laks, som har gydt i Karstoft Å siden sidste istid.

Da de naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt, betyder det, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk.

Img 2364

Projektet er finansieret af

EU og Hav og fisk


For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold i Fuglkjær i vinteren 2019 og vinter 2021.

Fuglkjær Å ligger denne i den nordvestlige del af Herning Kommune, nord for byen Ørnhøj, og er et tilløb til Storå ved Vemb.

Vandløbet er cirka 7 km langt på den strækning hvor der er lavet fysiske forbedringer. Inden indsatsen var der få fisk i vandløbet, men nu er forholdene atter til stede, for at fiskene kan stortrives.

Levesteder er genoprettet

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

Hvilken effekt har genopretningen?

Efter genopretningen er der observeret gydende havørreder og laks flere steder i projektområdet. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Fuglkjær Å, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet