Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Hvorfor laver vi vandløbsprojekter?

Formålet med vandløbsprojekter er at sikre renere vand og at skabe bedre leveforhold for både dyre- og planteliv i vandløbene. Samtidig er disse projekter vigtige i forhold til at nå målene i de statslige vandområdeplaner.

Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for, hvordan vi forbedrer vandmiljøet i Danmark, og herved indfrier EU's målsætning om at beskytte og forbedre vandet i hele EU. Målet er at opnå en "god tilstand" i både søer, vandløb, kystvande og grundvande over hele EU.

Derudover skaber vores vandløb rum for mange gode naturoplevelser. Når vi passer godt på plante- og dyreliv, bidrager det til at gøre vores oplevelser så rige som muligt.

Fiskeriudviklingen

I vinteren 2017-2018 har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold i to udvalgte vandløb. De fysiske forhold er blandt andet vandløbets form og dybde, hvilke planter der vokser, og hvor varieret bunden er.

Hvorfor genopretter man de fysiske forhold?

For at fisk og smådyr kan trives i et vandløb, skal de fysiske forhold være gode. Større fisk søger for eksempel hen, hvor der er lavvandet og lægger deres æg mellem småsten på bunden, på såkaldte gydebanker. Smådyr og mindre fisk har også brug for lavvandede områder og skjulesteder bag større sten og planter. Men i mange vandløb mangler disse naturlige, fysiske forhold, som er dyrenes leve- og ynglesteder. Derfor genskaber vi dem.

Røjkær Bæk

Et af de udvalgte vandløb er Røjkær Bæk. Det lille, private vandløb ligger lige nord for Sørvad, i den nordvestlige del af Herning Kommune. Det er et tilløb til Vegen Å og er cirka 3 km langt.

Nu er der udlagt småsten, grus og større sten for at genskabe den naturligt varierede bund. Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

De naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt. Dette betyder, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk. Herning Kommune forventer, at der vil ske målopfyldelse i Røjkær Bæk, og at der bækken vil opnå en "god økologisk tilstand" indenfor nærmeste fremtid.

 

Roejkaer Baek

Genopretningen af Røjkær Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


Fiskeriudviklingen

For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold i to udvalgte vandløb, i vinteren 2017-2018.

Et af de udvalgte vandløb er Ramskov Bæk. Ligesom Røjkær Bæk ligger denne i den nordvestlige del af Herning Kommune, nord for byen Sørvad, og er et tilløb til Vegen Å. Vandløbet er cirka 1,7 km langt. Inden indsatsen var der få fisk i vandløbet, men nu er forholdene atter til stede, for at fiskene kan stortrives.

Levesteder er genoprettet

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

Rørstyrt blokerede fiskenes indgang til Ramskov Bæk

Derudover er der i Ramskov Bæk blevet fjernet et rørstyrt. Et rørstyrt er, når der er et "vandfald" ved udløbet af et rørlagt vandløb. Det var placeret lige før tilløbet til Vegen Å og blokerede indgangen til bækken. Nu er der atter fri passage for fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Blot få måneder efter genopretningen er der fundet ynglende bæklampret i Ramskov Bæk. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Ramskov Bæk, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet.

Ynglende Baeklampret

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs hele forundersøgelsen af Fuglkjær Å (pdf).


Vi har gennem de sidste 15 år lavet omkring 50 okker rensningsanlæg i de mest okkerbelastede vandløb for at mindske påvirkningerne ved at tilbageholde mest muligt okker.

Vi har i 2014 lavet en effekt undersøgelse.

Resultatet kan ses i rapporten


Fiskeriudviklingen

For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner, har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold og passagemuligheder i Lundbæk, i vinteren 2018-2019.

 

Lundbæk ligger i toppen af Vegen Å systemet syd-vest for Sørvad. Indsatsområdet i vandløbet er 2.9 km. Før indsatsen var der for få fisk i området i forhold til vandløbets potentiale. Efter fjernelse af mindre spærringer og udlægning af gydegrus og skjulesten er forholdene optimale til at fisk, fauna og vandplanter kan trives.

 

Levesteder er genoprettet.

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

 

Mindre spærringer blokerede fiskenes indgang til Lundbæk

Der er på hele strækningen fjernet mindre spærringer i Lundbæk. Primært på den nederste strækning har disse haft en betydning for antallet af fisk i vandløbet. Derudover er mindre styrt ved rørføringer udlignet. Dette betyder at der nu atter er fri passage for fisk og smådyr.

 

Hvilken effekt har genopretningen?

Blot få måneder efter genopretningen er der observeret 19 gydegravninger i de nye gydebanker. Gravningerne er fortrinsvis udført af mindre ørreder. Men op til 5 gravninger er større og vurderes at være lavet af større havørred. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Ramskov Bæk, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet.

Lundbæk

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond


Fiskeriudviklingen

I vinteren 2018-2019 har Herning Kommune genoprettet vandets frie løb i Sunds Nørreå. Det betyder at fisk og smådyr nu kan bevæge sig frit vandløbet, som før var stemmet op af en spærring ved Nybro Mølle.

Sunds Nørreå ved Nybro Mølle

Sunds Nørreå er et mellemstort vandløb som ligger øst for Aulum nord for Herning. Vandløbet løber til Storå ved Nybro, hvor der i mange år har været en spærring i vandløbet ved den gamle mølle i Nybro. I tilknytning til spærringen har der ligeledes været dambrugsdrift, som ligeledes har haft vandindtag til dambruget. Benyttelsen af vandet i området har betydet at fisk og smådyr ikke har kunnet bevæge sig frit i vandløbet, samtidigt med at selve spærringen har betydet en forringelse af de fysiske forhold i vandløbet. Dermed har mulighederne for at have en varieret og sund natur i vandløbet været stærkt begrænset.

Nu er vandløbet lagt uden og spærringen, og dambrugsarealer er blevet omlagt til naturarealer. Det betyder at der nu er fri passage i vandløbet, og samtidigt er det genskabt gode fysiske forhold i vandløbet. Vandløbet løber frit, der småsten, grus og større sten og naturligt varieret bund. Der er lavet gydebanker for større fisk som laks og ørred, og der er igen kommet lavvandede områder og skjulesteder for mindre fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

De naturlige leve- og ynglesteder for dyrelivet er blevet genskabt. Dette betyder, at der nu kan genetablere sig en god tilstand af både smådyr og fisk. Herning Kommune forventer, at der vil ske målopfyldelse i Sunds Nørreå, og at der åen vil opnå en "god økologisk tilstand" indenfor de kommende år. Dog mangler der stadigt fuld passage ved Vandkraftsøen i Holstebro, førend laksen og havørreden vil have fri adgang til vandløbet.

Sunds Nørreå

Genopretningen af Sunds Nørreå er finansieret af staten og EU

Den Europaeiske Fiskefond


Vandløbs projekt

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Projekt Blå fisk

Læs mere om vores projekt Blå Fisk, som er et forsøg, hvor små blå fisk skal lære borgerne, hvilke afløb der kun er til regnvand.

dekorativt billeddeProjekt Blå Fisk