Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogle af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Genopretning af Lundbæk

For at indfri målene i de statslige vandområdeplaner, har Herning Kommune genoprettet de fysiske forhold og passagemuligheder i Lundbæk, i vinteren 2018-2019.

Lundbæk ligger i toppen af Vegen Å systemet sydvest for Sørvad. Indsatsområdet i vandløbet er 2.9 km. Før indsatsen var der for få fisk i området i forhold til vandløbets potentiale. Efter fjernelse af mindre spærringer og udlægning af gydegrus og skjulesten er forholdene optimale til at fisk, fauna og vandplanter kan trives.

Levesteder er genoprettet.

De naturlige levesteder for mange forskellige smådyr og fisk er genoprettet. Der er udlagt småsten, grus og større sten i vandløbet, og derved er den naturligt varierede bund genskabt. Der er etableret nye gydebanker, som er ynglepladser for større fisk som ørred og laks.

Mindre spærringer blokerede fiskenes indgang til Lundbæk

Der er på hele strækningen fjernet mindre spærringer i Lundbæk. Primært på den nederste strækning har disse haft en betydning for antallet af fisk i vandløbet. Derudover er mindre styrt ved rørføringer udlignet. Dette betyder at der nu atter er fri passage for fisk og smådyr.

Hvilken effekt har genopretningen?

Blot få måneder efter genopretningen er der observeret 19 gydegravninger i de nye gydebanker. Gravningerne er fortrinsvis udført af mindre ørreder. Men op til 5 gravninger er større og vurderes at være lavet af større havørred. Herning Kommune forventer, at der fortsat vil etablere sig en god tilstand af fisk og smådyr i Ramskov Bæk, og at der vil ske målopfyldelse af en "god økologisk tilstand" i vandløbet.

Lundbæk

Genopretningen af Ramskov Bæk er finansieret af staten og EU.

Den Europaeiske Fiskefond